Z raporlarının 10 'ar günlük toplamlar halinde Defter Beyan Sistemine kaydedilip kaydedilmeyeceği hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
11395140-105[VUK-1-22164]-E.604277
18.08.2020​
Konu
:​
Z raporlarının 10 'ar günlük toplamlar halinde defter beyan sistemine kaydedilip kaydedilmeyeceği.
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; yazar kasanızdan aldığınız günlük Z raporlarının Defter Beyan Sisteminde 10 günlük toplamlar halinde kaydedilip kaydedilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

17/12/2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen Defter-Beyan Sistemine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Konuya ilişkin olarak Defter-Beyan Sisteminin internet adresi olan https://defterbeyan.gov.tr'de Sistemin uygulamasını göstermek üzere yayımlanan Defter-Beyan Sistemi Kılavuzu'nun (versiyon 1.8) "Gelir Kayıtları" bölümünde gün sonu Z raporlarının sisteme gün gün ve tek tek kaydedilmesinin zorunlu olduğu bilgisine yer verilmiştir.

Diğer taraftan aynı kılavuzun "Belge Bilgisi" alanındaki "Çoklu Belge" bölümünde gelirlerin ne şekilde eklenilmesi gerektiği hakkında; ""Çoklu Belge" türü ile KDV dâhil 300TL tutarını aşmamak kaydıyla birden fazla belgenin tekbir kayıt ile Sisteme girilebilmesi mümkündür.

Birden fazla belgenin "çoklu belge türü" ile tek bir kayıtla Sisteme kaydında, aynı aya ait belgelerden, düzenlenme tarihi en son tarih olanına ilişkin tarihin "Deftere Kayıt Tarihi" ile "Belge Tarihi" alanlarına girilmesi gerekmektedir.

Belge Bilgisi kısmı doldurulduktan sonra, Gider Kalemleri bölümüne geçilerek uygun seçenekler seçilir ve tutar 300 TL'yi geçmemek üzere yazılır."
açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre; Defter-Beyan Sistemi uygulamasında gelir kayıtlarının yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde tek tek girilmesi esastır. Çoklu (birden fazla) belge girişi sadece gider kayıtlarını kapsamakta olup, 300 TL ye kadar olan (fatura, e-fatura, e-arşiv fatura, serbest meslek makbuzu, e-serbest meslek makbuzu, gider pusulası, müstahsil makbuzu, e-bilet hariç) küçük miktarlı fişlerin girilmesine yöneliktir.

Bu itibarla, ödeme kaydedici cihazdan gün sonunda alınan Z raporlarının gün gün ve tek tek olarak ait oldukları aya ait katma değer vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son günden fazla geciktirilmemek şartıyla defterlere kaydedilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst