Yurt dışındaki müşterilere verilen tercüme hizmeti karşılığında elde edilen serbest meslek kazançlarının tevkifat kapsamında olup olmadığı

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
93767041-120.04.01-E.93995
05.09.2019​
Konu
:​
Yurt dışındaki müşterilere verilen tercüme hizmeti karşılığında elde edilen serbest meslek kazançlarının tevkifat kapsamında olup olmadığı

İlgi
:​
12/10/2018 tarih ve 446006 kayıt numaralı özelge talebiniz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunda, yurt dışında bulunan müşterilerinize tercüme hizmeti verdiğinizi ve bu hizmet karşılığında yurt dışında mukim müşterilerinize düzenleyeceğiniz serbest meslek makbuzları karşılığı yapılan ödemelerin, gelir vergisi tevkifatına tabi olup olmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.Buna göre, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;3 üncü maddesinde, "Aşağıda yazılı gerçek kişiler Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilirler:1. Türkiye'de yerleşmiş olanlar;"
4 üncü maddesinde,"Aşağıda yazılı kimseler Türkiye'de yerleşmiş sayılır:1. İkametgâhı Türkiye'de bulunanlar (İkametgâh, Kanunu Medeninin 19'uncu ve müteakip maddelerinde yazılı olan yerlerdir);
2. Bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak altı aydan fazla oturanlar (Geçici ayrılmalar Türkiye'de oturma süresini kesmez.)"65 inci maddesinde, "Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmıyan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır..."66 ncı maddesinde, "Serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmez...."85 inci maddesinde "Mükellefler, ikinci maddede yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratları için bu kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname verirler. Bu kanuna göre beyanı gereken gelirlerin yıllık beyannamede toplanması zorunludur.Tacirlerle çiftçiler ve serbest meslek erbabı ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden kazanç temin etmemiş olsalar bile, yıllık beyanname verirler....."
94 üncü maddesinde, "Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.2. Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç);b) Diğerlerinden %20 vergi tevkifatı yapılır."
hükümlerine yer verilmiştir.Bu hükümlere göre; yurt dışında mukim müşteriler için Türkiye'de verilen tercümanlık hizmetleri karşılığı yapılan ödemelerden, bu kişilerin tevkifat yapma sorumluluğu bulunmaması nedeniyle, gelir vergisi tevkifatı yapılmayacak olup, bu hizmet karşılığında elde edilen kazançların, serbest meslek kazancınıza dahil edilerek geçici vergi beyannameleri ve yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.Diğer taraftan, yurt dışındaki firmanın mukimi olduğu ülke ile ülkemiz arasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının bulunması ve bu anlaşmalarda söz konusu ödemelere ilişkin bir hükmün olması durumunda, öncelikle bu hükümlerin dikkate alınacağı tabiidir.Bilgi edinilmesini rica ederim.


(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2022 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 106
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 40
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 86
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 88
M 2018 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 84
M 2018 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 40
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 32
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 50

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst