Yurt dışındaki firmanın Türkiyede ve yurtdışında imal ve tadil ettireceği gemiler için verilen proje çizim hizmetlerinin KDV'den istisna olup olmadığı.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı
:​
39044742-KDV 12-57252
27.02.2017​
Konu
:​
Yurt dışındaki firmanın Türkiyede ve yurtdışında imal ve tadil ettireceği gemiler için verilen proje çizim hizmetlerinin KDV'den istisna olup olmadığı.İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eki dilekçede, firmanız tarafından internet ortamında elektronik posta yoluyla yurt içinde ve yurt dışında yeni inşa edilen gemiler ile faaliyette olan gemilerin tadil-bakım-onarım projelerine ilişkin olarak verilen mühendislik, danışmanlık ve teknik destek hizmetinin Katma Değer Vergisi (KDV) mevzuatı karşısındaki durumu hakkında bilgi verilmesi istenmektedir.3065 sayılı KDV Kanununun;-1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi bulunduğu,-4/1 inci maddesinde, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu ve bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,-6/b maddesinde, KDV'ye tabi hizmetler bakımından işlemlerin Türkiye’de yapılmasının, hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade ettiği,-11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetlerin KDV'den istisna olduğu,-12/2 nci maddesinde, bir hizmetin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilebilmesi için hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği

hüküm altına alınmıştır.Hizmet ihracı ile ilgili açıklamaların yer aldığı 26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin ‘‘II/A-2.Hizmet İhracı’’ bölümünde;-Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapıldığının, yurtdışındaki müşteri adına düzenlenen fatura ve benzeri belge ile tevsik edileceği,-Hizmetten yurtdışında faydalanılmasından kastın, Türkiye’de yurtdışındaki müşteri için yapılan hizmetin, müşterinin yurtdışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgisinin olması, Türkiye’deki faaliyetleri ile ilgisinin bulunmaması olduğu,- Türkiye içinde taşıma hakkı bulunmayan yabancı bayraklı gemilere ve uçaklara verilen tadil, bakım, onarım hizmetlerinin hizmet ihracı kapsamında olduğu,açıklamalarına yer verilmiştir.Öte yandan 60 No.lu KDV Sirkülerinin "1.1.2.Türkiyedeki İşlemler" başlıklı bölümünde; KDV Kanununun 1 ve 6 ncı maddelerine göre, Türkiye'de gerçekleşen mal teslimleri ile Türkiye'de ifa edilen veya yurt dışında ifa edilmekle birlikte Türkiye'de faydalanılan hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu, bu teslim ve hizmetlerin yabancı firmalara yapılmasının uygulamayı değiştirmeyeceği belirtilmiştir.Buna göre;

-Yurt dışında faaliyet gösteren firmaya yine yurt dışında inşa ya da tadil edilmekte olan gemileri için firmanızca internet üzerinden verilen proje çizimleri ya da teknik destek hizmetleri, hizmet ihracatı istisnasına ilişkin diğer şartların da sağlanması kaydıyla KDV Kanununun 11/1-a maddesi kapsamında KDV'den istisna olacaktır.-Yurt içinde mukim firmanın Türkiye'de inşa ya da tadil edilecek gemileri için firmanızca internet üzerinden Türkiye'de vereceği proje ve teknik destek hizmetlerinden Türkiye'de faydalanıldığından, söz konusu hizmetin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2022 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 182
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 67
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 163
M 2018 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 147
M 2019 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 96
M 2018 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 62
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 49
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 72

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst