Yurt dışında mukim şirkete verilen proje hizmetlerinde belge düzeni ve KDV istisnası

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı
:​
39044742-KDV.11-56753
27.02.2017​
Konu
:​
Yurt dışında mukim şirkete verilen proje hizmetlerinde belge düzeni ve KDV istisnasıİlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketiniz tarafından Cezayir'de mukim … fırmasına inşaat işlerinde çalışmak üzere işçi gönderdiğinizi, bu işçilerin çalışma belgesi, vize, sağlık sigortası, isteğe bağlı sigorta, stopaj ve maaş giderlerinin firmanızca ödendiği ancak bazı mimari, mekanik, statik projelerin Türkiye'de hazırlanıp Cezayir'de mukim şirkete gönderildiği belirtilerek, söz konusu giderlerin … firmasına yansıtılmasında ne şekilde fatura düzenleneceği ile bu işlemlerin KDV istisnası kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.213 sayılı Vergi Usul Kanunu Yönünden
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinin birinci fıkrasında; "Bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir." hükmü yer almakta olup, söz konusu kayıtların aynı Kanunun 229 ve müteakip maddelerinde yer alan belgelerden herhangi biri ile tevsiki zorunlu bulunmaktadır.Aynı Kanunun 229 uncu maddesinde, fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere, emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen vesika olarak tanımlanmıştır.Mezkur Kanunun 232 nci maddesinde fatura kullanma mecburiyeti açıklanmış ve "Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;

2. Serbest meslek erbabına;

3. Kazançları basit usulde tesbit olunan tüccarlara;

4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;

5. Vergiden muaf esnafa.Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve

almak mecburiyetindedirler..." hükmüne yer verilmiştir.Bu hükümlere göre; Şirketinizin, Cezayir'de yerleşik … isimli firmaya tedarik ettiği işçilere ilişkin çalışma belgesi, vize, sağlık sigortası, isteğe bağlı sigorta, stopaj ve maaş giderleri ile bahsi geçen proje hizmetlerindeki bedelin yansıtılması amacıyla, yurt dışındaki firma adına fatura düzenlenmesi gerekmektedir.3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu YönündenKatma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;- 1/1 inci maddesine göre, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,- 6/b maddesinde işlemlerin Türkiye'de yapılmasının, hizmetin Türkiye'de yapılması ve hizmetten Türkiye'de faydalanılmasınıifade ettiği hükme bağlanmıştır.11/1-a maddesinde; ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin, serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye'de verilen roaming hizmetlerinin vergiden istisna olduğu,12/2 maddesinde ise; yurtdışındaki müşteri tabirinin, ikametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerini ifade ettiği ve bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için;a) Hizmetlerin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması,

b) Hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği,hükümlerine yer verilmiştir.Hizmet ihracatı istisnası uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-2.) bölümünde örnekler verilmek suretiyle ayrıntılı olarak açıklanmıştır.Buna göre; Şirketinizin kendi bünyesindeki personel ile Cezayir'de yerleşik … firmasına sağlamış olduğu işgücü temin hizmeti, yurt dışında ifa edilen ve yurt dışında faydalanılan hizmet olması nedeniyle KDV'nin konusuna girmemekte olup, hizmet bedeli üzerinden KDV hesaplanmaması gerekmektedir.Diğer taraftan, şirketiniz tarafından taşınmazlar için Türkiye’de hazırlanarak Cezayir’deki … firmasına gönderilen mimari, mekanik ve statik proje hizmetleri, hizmet ihracatı kapsamında KDV'den istisnadır.Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 40
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 83
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 65
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 31
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 33
M 2019 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 32
M 2019 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 89
M 2018 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 57

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst