Yurt dışında mukim sigorta şirketinin geçici süre ile Türkiye'de bulunan sigortalılarına verilen destek hizmetlerinin hizmet ihracatı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
39044742-130[Özelge]-378259
03.05.2021​
Konu
:​
Yurt dışında mukim sigorta şirketinin geçici süre ile Türkiye'de bulunan sigortalılarına verilen destek hizmetlerinin hizmet ihracatı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği

İlgi
:​
a)… tarih … evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.
b)… tarih … evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formlarında, Şirketinizin;

- Yurt dışında mukim sigorta şirketinin üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası kaza dosyaları kapsamında, sigortalı olan kişinin arabasıyla Türkiye'ye geldiği, kaza yaptığı ve Türk plakalı araca ya da Türk sigortalısına zarar verdiği durumlarda hasar dosyasının oluşturularak yabancı sigorta şirketi tarafından mağdura ödenecek hasar tutarlarının tespitine, teyidine ve nihayetinde ilgili belgelerin temini ve hasar bedelinin ödenmesine ilişkin süreci yürüttüğü,

- Kasko veya avukat sigortalısı kaza dosyaları kapsamında, yurt dışında kaskolanmış arabasıyla Türkiye'ye gelen kişinin/aracın kaza yaptığı durumlarda, olayda kusurlu bir Türk taraf yok ise sadece hasar tutarının tespiti ve belgelendirilmesine ilişkin araştırma ve raporlama hizmeti verdiği, olayda kusurlu bir Türk taraf var ise ilgili belgelerin toplanmasına ve yabancı sigorta şirketine iletilmesine ve Türkiye'de hasar verenin sigorta şirketinden veya kusurludan tazminatın tahsiline ilişkin süreci yürüttüğü,

- Sağlık sigortaları dosyaları kapsamında, sigortalı kişinin Türkiye'ye geldiği ve sağlık problemi yaşadığı durumlarda, konunun araştırılması, sağlık kuruluşu ile yabancı sigorta şirketi ve sigortalı arasındaki bilgi ve belge akışının sağlanarak sigortalının tedavisinin sağlanmasına ilişkin hizmetleri verdiği,

- Avukatlık sigortası dosyaları kapsamında, sigortalı olan kişinin Türkiye'ye geldiği ve avukatlık sigortası kapsamında bir olaya karıştığı durumlarda, konunun araştırılması, delil toplanması, sulh ve rücu işlemlerinin takibi ve rapor hazırlanması hizmetlerini verdiği

belirtilerek yurt dışında bulunan yabancı sigorta şirketine hasar tespiti, hasar takibi, ödeme ve tahsilatlar, evrak temini ve raporlama şeklinde verilen hizmetlerin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği sorulmaktadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

1/1 maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

4/1 inci maddesinde, hizmetin; teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu; bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

6/b maddesinde, hizmet işlemlerinde hizmetin Türkiye'de yapılmasının veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasının işlemin Türkiye'de yapılmasını ifade ettiği,

11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV'den müstesna olduğu,

12/2 nci maddesinde, bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için, hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği

hükümleri yer almaktadır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A. 2.1) bölümünde;"3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesi kapsamında bir hizmetin KDV'den istisna olabilmesi için, aynı Kanunun (12/2) nci maddesine göre;- Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapılması,- Hizmetten yurtdışında faydalanılması,gerekir.Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapıldığı, yurtdışındaki müşteri adına düzenlenen fatura ve benzeri belge ile tevsik edilir.Hizmetten yurtdışında faydalanılmasından kasıt, Türkiye'de yurtdışındaki müşteri için yapılan hizmetin, müşterinin yurtdışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili olması; Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgisi bulunmamasıdır."


açıklamaları yer almaktadır.

Buna göre, yurt dışında bulunan sigorta şirketi sigortalılarının Türkiye'de taraf olduğu olaylara ilişkin Şirketiniz tarafından yurt dışında bulunan sigorta şirketlerine hasar tespiti, hasar teyidi, bilgi ve belgelerin temini ve raporlanması şeklinde verilen hizmetlerin 3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesine göre hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, yurt dışında bulunan sigorta şirketi sigortalılarının Türkiye'de taraf olduğu olaylarda kusurlu olanın Türkiye'de bulunan diğer taraf olması halinde, Şirketiniz tarafından yurt dışında bulunan sigorta şirketlerine hasar tespiti, teyidi, bilgi ve belgelerin temini ve raporlama sürecinden sonra bedelin tahsili ve takibine yönelik olarak verilen hizmetlerden (avukatlık hizmetleri, sulh, icra ve rücu işlemleri) Türkiye'de yararlanıldığından, bu hizmetlerin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu hizmetlerin 3065 sayılı Kanunun (1/1) maddesine göre KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 68
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 113
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 94
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 54
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 51
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 49
M 2019 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 51
M 2019 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 109

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst