Yurt Dışında Mukim Firmaya Verilen Redaksiyon Hizmetinden Elde Edilen Kazancın Vergilendirilmesi

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
62030549-120[89-2018/1329]-E.579319
17.07.2019​
Konu
:​
Yurt dışında mukim firmaya verilen redaksiyon hizmetinden elde edilen kazancın vergilendirilmesi.
İlgi
:​
29/11/2018 tarih ve 5690363 sayılı özelge talep formu.


İlgide kayıtlı özelge talep formunda; yurt dışındaki bir firmaya redaksiyon hizmeti verdiğiniz, faturanın yurt dışındaki firmaya kesildiği, hizmetten yurt dışında faydalanıldığı ve sicil kayıtlarında ana faaliyet kodunun "749090- diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler" olarak yer aldığı belirtilerek, elde etmiş olduğunuz kazancın %50'sinin Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin (13) numaralı bendine göre beyan edilen gelirden indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Diğer İndirimler" başlıklı 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (13) numaralı bendinde, ''Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'si. Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır. Bu bentte yer alan oranı, hizmet alanları ve kazanç tutarları itibarıyla sıfıra kadar indirmeye veya %100'e kadar artırmaya Cumhurbaşkanı, bu bendin uygulamasına ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgili bakanlıkların görüşünü almak suretiyle Maliye Bakanlığı yetkilidir.'' hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, yurt dışındaki firmaya verilen redaksiyon hizmeti, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (13) numaralı bendinde sayılan faaliyetler arasında yer almadığından, söz konusu hizmet karşılığında elde ettiğiniz kazancın %50'sinin gelir vergisi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 40
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 81
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 65
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 34
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 31
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 33
M 2019 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 32
M 2018 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 57

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst