Yüksek ve orta-yüksek teknolojili sanayi ürünlerinin üretimi ile ilgili düzenlenen sözleşmenin damga vergisi

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları Gelir Vergileri Gurup Müdürlüğü


Sayı : 90792880-155.01.01.01[5734]-E.324351 26/09/2019
Konu : Yüksek ve orta-yüksek teknolojili sanayi
ürünlerinin üretimi ile ilgili düzenlenen
sözleşmenin damga vergisi


İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Şirketiniz ile … Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında …/…/2018 tarihinde düzenlenen "… Projesi İşgücü Hizmet Alımı ve Altyapı Kullanımı Sözleşmesi" başlıklı kağıda, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun IV/44 fıkrası kapsamında damga vergisi istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş istenildiği anlaşılmıştır.488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I-Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin nispi damga vergisine tabi olacağı hükme bağlanmıştır.Mezkur Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün (44) numaralı fıkrasında, yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlarla belirlenen yüksek ve orta yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin imalatına ilişkin olarak imalatçılar ile tedarikçileri arasında mal ve hizmet alımı nedeniyle düzenlenen kâğıtların damga vergisinden müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.Diğer taraftan, OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünler, 5/10/2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7/9/2016 tarihli ve 2016/9139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımı Hakkında Kararın ekinde yer alan EK-6'da sayılmıştır.İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, … Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Şirketiniz arasında …/…/2018 tarihinde düzenlenen "… Projesi İşgücü Hizmet Alımı ve Altyapı Kullanımı Sözleşmesi" kapsamında Şirketinizce entegrasyon, montaj, prototipleme, muayene, kontrol, testler vb. mal/hizmetlerin verileceği ve bu hizmetlerin verilebilmesi için Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde bulunan … Fabrika Müdürlüğünden (…) hizmet alımı yapılacağı; gerçekleştirilen tank modernizasyonu faaliyeti nedeniyle düzenlenen kağıtlar için 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV/44 fıkrası kapsamında istisna uygulanabilmesi bakımından söz konusu üretim faaliyetinin 2012/3305 sayılı Karar'ın Ek 6'sında belirtilen faaliyetler arasında yer alıp almadığına ilişkin mülga Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden bilgi talep edilmesi üzerine, anılan Genel Müdürlükçe, gerçekleştirilmesi planlanan tank modernizasyonu faaliyetinin teşvik uygulamaları açısından US-97 sınıflandırmasına göre "2927.0.06-Silah ve Silah Sistemlerinin Kurulumu" kodundan desteklenebileceği kanaatine varıldığı şeklinde bilgi verildiği anlaşılmıştır.Buna göre, söz konusu düzenleme ile yüksek ve orta yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin imalatına ilişkin olarak imalatçılar ve tedarikçiler arasında mal ve hizmet alımı nedeniyle düzenlenen kağıtlara istisna tanındığı dikkate alındığında, bahse konu projenin yüklenicisi … Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Şirketiniz arasında …/…/2018 tarihinde düzenlenen "… Projesi İşgücü Hizmet Alımı ve Altyapı Kullanımı Sözleşmesi"ne, münhasıran 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımı Hakkında Kararın ekinde yer alan EK-6'da sayılan ürünlerin imalatına ilişkin düzenlenmiş olması koşuluyla 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV/44 fıkrası kapsamında damga vergisi istisnası uygulanması mümkün bulunmaktadır.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2020 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 48
M 2020 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 56
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 212
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 62
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 66
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 58
M 2019 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 46
M 2018 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 70

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst