Yüklenicinin alt taşeron ile yaptığı sözleşmeye ait damga vergisinin ödenmesinden İdarenin sorumlu olup olmadığı hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Kdv ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü


Sayı : 66813766-155[27-2017/54]-76888 28.02.2019

Konu : Yüklenicinin alt taşeron ile yaptığı

sözleşmeye ait damga vergisinin ödenmesinden

İdarenin sorumlu olup olmadığı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinden, kurumunuzca ihaleye çıkarılan ve … İş Ortaklığı uhdesinde kalan "… İnşaatı İşi" ile ilgili olarak adı geçen iş ortaklığı ile … arasında …/11/2015 tarihli alt yüklenici sözleşmesi imzalandığı ve kurumunuzca da bu sözleşmenin uygun bulunduğu, "… İnşaatı İşi"ne ilişkin olarak kurumunuz ile iş ortaklığı arasında imzalanan sözleşmenin ise yüklenicinin yüklenimini yerine getirmemesi nedeniyle …/03/2016 tarih ve …/… sayılı yönetim kurulu kararıyla feshedildiği, yüklenicinin hesap kesme hakedişi nedeniyle alacağı bulunduğu belirtilerek, bahsi geçen iş ortaklığı ile … A.Ş. arasında imzalanan sözleşmeye ait damga vergisinden dolayı kurumunuzun bir sorumluluğu bulunup bulunmadığı, bulunması durumunda söz konusu damga vergisinin nasıl ödeneceği hususlarında görüş sorulduğu anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu; 22 nci maddesinin (a) bendinde, makbuz karşılığı ödemelerde damga vergisinin; Maliye Bakanlığınca belirlenen mükelleflerin, kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisinin, ertesi ayın yirminci (371 Sıra No.lu VUK Tebliği uyarınca yirmiüçüncü) günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirileceği ve yirmialtıncı günü akşamına kadar ödeneceği; 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, birden fazla kişi tarafından imza edilen kağıtlara ait vergi ve cezanın tamamından imza edenlerin müteselsilen sorumlu olduğu, bunlar arasında vergiden müstesna olanların bulunmasının damga vergisinin eksik ödenmesini gerektirmeyeceği, damga vergisinden muaf kuruluşlarca kişilerin (1) sayılı tabloda yer alan işlemleriyle ilgili olarak düzenlenen ve sadece bu kurumların imzasını taşıyan kağıtlara ait verginin tamamının kişiler tarafından ödeneceği, bu kağıtlara ait verginin ödenmemesi veya noksan ödenmesi halinde vergi ve cezanın tamamından kişilerle birlikte kurumların müteselsilen sorumlu olacağı; 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında da, bankalar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve iştirakleri ile 22 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında bulunanların, vergisi ödenmemiş veya noksan ödenmiş kâğıtları usulüne uygun olarak vergi ve cezası ödenmedikçe işleme koyamayacakları, vergi ve cezası ödenmeden bu kâğıtları işleme koyan kişi ve kuruluşlardan, kâğıdın mükelleflerinden alınacak ceza tutarınca ayrıca ceza alınacağı hükümlerine yer verilmiştir.

Anılan kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/l fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin nispi damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

43 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin "4- Vergi ve cezada sorumluluk" başlıklı bölümünde; zorunlu veya ihtiyari olarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirenler için taraf oldukları işlemlere ilişkin kâğıtlara ait verginin beyan ve ödenmesi bakımından sorumluluk getirildiği, buna göre, zorunlu veya ihtiyari olarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükellefler ile diğer kişiler arasında düzenlenen ve damga vergisine tabi olan kâğıtlara ait verginin tamamının sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükellefler tarafından Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirlenen süre içinde beyan edilip ödeneceği, verginin zamanında beyan edilip ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda, vergi, ceza ve fer'ilerinin işleme taraf olan ve damga vergisini sürekli makbuz verilmesi şekliyle ödemek zorunda olan mükelleflerden alınacağı, ancak, bu mükelleflerin vergi aslı için karşı tarafa rücu hakkının saklı olduğu açıklanmıştır.

Diğer taraftan, 2560 sayılı İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ), İstanbul Büyük Şehir Belediyesine bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluş olduğu; 21 inci maddesinin (a) bendinde, İSKİ'nin görevleri için kullandığı taşınmaz malları, tesisleri, işlemleri ve faaliyetlerinin her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu; EK 5 inci maddesinde ise, bu Kanunun diğer büyükşehir belediyelerinde de uygulanacağı hükümlerine yer verilmiştir.

2560 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde, İSKİ ve aynı şekilde kurulan diğer büyükşehir belediyeleri su idarelerinin muafiyetine ilişkin düzenlemeye yer verilmiş olup, sözü edilen kurumların yapmış olduğu işlem ve faaliyetlere yönelik bir istisna hükmüne yer verilmemiştir. Bu nedenle, 488 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereği damga vergisinden muaf kuruluşlarca kişilerin (1) sayılı tabloda yer alan işlemleriyle ilgili olarak düzenledikleri ya da taraf oldukları kağıtlara ait damga vergisinin tamamının muafiyeti olmayan kişiler tarafından ödenmesi gerekmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, adı geçen iş ortaklığı ile … A.Ş. arasında imzalanan …/11/2015 tarihli alt yüklenici sözleşmesine ait damga vergisinin taraflarınca beyan edilip ödenmiş olması gerekmektedir.

Konuyla ilgili olarak Başkanlığımız VEDOP kayıtlarının tetkikinde, Kurumunuzun Kemeraltı Vergi Dairesi Müdürlüğünün mükellefi olduğu ve …/01/2009 yılından bu yana da 488 sayılı Kanunun 22/(a) bendi kapsamında sürekli damga vergisi mükellefiyetinin bulunduğu anlaşılmıştır.

Buna göre, "… İnşaatı İşi" ile ilgili olarak … İş Ortaklığına yapılacak hesap kesme hakedişine ilişkin olarak Kurumunuza ibraz edilen söz konusu İş Ortaklığı ile … A.Ş. arasında imzalanan …/11/2015 tarihli alt yüklenici sözleşmesine ait damga vergisinin ödendiğinin kağıdın mükelleflerince Kurumunuza tevsiki gerekmekte olup bahsi geçen sözleşmenin damga vergisi ve cezası ödenmedikçe işleme konulması halinde kağıdın mükelleflerinden alınacak ceza tutarınca Kurumunuzdan ayrıca ceza alınacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Benzer konular Forum Tarih
M Form ve Dilekçe Örnekleri 0 151
M 2022 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 649
M Son Mevzuat Değişiklikleri 1 263
M Sosyal Güvenlik Mevzuatı 0 78
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 67
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 69
M 2020 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 43
M 2019 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 139

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst