Yediemine yapılan ödemelerde tevkifat

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI


-----


Sayı
:​
62030549-120[61-2017/218]-449836
10.05.2018​
Konu
:​
Yediemine yapılan ödemelerde tevkifat
---------------------------------


İlgi
:​
13/03/2017 tarihli ve 301867 sayılı özelge talep formunuz.
İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Başkanlığınız tarafından niteliklerine uygun bulunmayarak kaldırılması istenen malın yüklenici tarafından kaldırılmaması üzerine İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2016/89 no'lu kararı ile tayin edilen yediemin tarafından kaldırıldığı belirtilerek yediemin tarafından fatura düzenlendiği ve bu hizmet karşılığında yapılan ödeme üzerinden gelir vergisi ve katma değer vergisi tevkifatının yapılıp yapılmayacağı ile tevkifatın oranlarının ne olacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinin birinci fıkrasında, "Her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazançların ticari kazançtır." hükmü yer almaktadır.

Ticari faaliyet, emek-sermaye organizasyonuna dayanmakta olup, kazanç sağlama niyet ve kastının bulunup bulunmaması böyle bir organizasyon tarafından icra edilen faaliyetin ticari faaliyet olma niteliğine etki etmemektedir. Ancak, bir faaliyetin ticari faaliyet sayılabilmesi için kazanç sağlama niyet ve kastı gerekmemekle birlikte, faaliyeti icra eden organizasyonun bütün unsurlarıyla birlikte değerlendirildiğinde kazanç sağlama potansiyeline sahip olması, şahsi ihtiyaç kapsam ve sınırlarını aşması gerekmektedir.

Buna göre, söz konusu yedieminlik faaliyetinin belli bir işyerinde ticari bir organizasyonu içerecek şekilde yapılması halinde yedieminlik faaliyetinden elde edilen kazanç ticari kazanç olarak değerlendirilecektir. Bu kapsamda kazanç elde edenlere yapılan ödemelerden tevkifat yapılmayacağı tabiidir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; niteliklerine uygun bulunmayarak kaldırılması istenen malın yüklenici tarafından kaldırılmaması üzerine mahkeme kararı ile ticari bir organizasyon kapsamında faaliyette bulunan yediemin tarafından kaldırıldığı belirtilerek, depo ve nakliye için elde edilen gelirler dahil olmak üzere yedieminlik faaliyetinden dolayı elde edilen gelirler ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilecektir.

KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN:

3065 sayılı KDV Kanununun;

1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

4/1 inci maddesinde, hizmet, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler şeklinde tanımlanmış ve bu işlemlerin; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi, şekillerde gerçekleşebileceği,

9/1 maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği,

hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.13) bölümünde, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve Tebliğde belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarının söz konusu idare kurum ver kuruluşlar tarafından 5/10 oranında KDV tevkifatına tabi tutulacağı belirtilmiştir.

Buna göre; ticari faaliyet kapsamında verilen yedieminlik hizmetinin 3065 sayılı Kanunun 1/1 inci maddesine göre KDV'ye tabi tutulması gerekmekte olup, 5018 sayılı Kanuna ekli listede yer alan İdarenize karşı yediemin tarafından ifa edilen hizmetler karşılığında yapılan ödemelerin KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.13) bölümüne göre 5/10 oranında KDV tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst