Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında damga vergisi istisnası

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı : 97895701-155[2018/156]-E.630780 10.07.2018

Konu : Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında damga vergisi istisnası

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, şirketiniz adına düzenlenmiş …/…/2018 tarih ve … sayılı Yatırım Teşvik Belgesi bulunduğu belirtilerek, şirketiniz tarafından … ada, … parselde bulunan arsaya söz konusu belge kapsamında yurt inşaatı yapılması için yüklenici sözleşmesinin damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiği; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümüne 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6728 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle eklenen (43) numaralı fıkrada "Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarına ilişkin olarak yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcılarla bu malların üreticileri ve tedarikçileri arasında düzenlenen kağıtlar, münhasıran yatırım döneminde belge kapsamındaki yatırıma yönelik gayri maddi hakların kiralanması ve satın alınmasına ilişkin düzenlenen kağıtlar, belge kapsamında sabit kıymet yatırımlarının imal ve inşasına yönelik düzenlenen sözleşmeler, taahhütnameler, teminatlar ve bu mahiyetteki kağıtlar ile söz konusu yatırımlara yönelik danışmanlık ve teknik müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlenen kağıtlar"ın damga vergisinden istisna olduğu hükmüne yer verilmiştir.İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından şirketiniz adına …/…/2018 tarih ve … sayılı Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendiği, söz konusu belgenin süresinin .../.../2021 tarihinde sona ereceği, teşvik belgesinde bina inşaat desteği öngörüldüğü, şirketiniz ile … Ltd. Şti. arasında düzenlenen …/…/2018 tarihli "… Sözleşmesi"nin … kapasiteli öğrenci yurdu yapımına ilişkin olarak düzenlendiği anlaşılmıştır.Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde, şirketiniz ile … Ltd. Şti. arasında düzenlenen söz konusu sözleşmeye, şirketinizin sahip olduğu …/…/2018 tarih ve … sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan bina inşaat yapımına ilişkin düzenlenmiş olması koşulu ile belgedeki bina inşaata ilişkin değerle sınırlı olmak üzere 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun IV/43 fıkrası uyarınca damga vergisi istisnası uygulanması gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst