Yapım işine ilişkin alt yüklenici ile ikinci alt yüklenici arasında düzenlenen sözleşmenin damga vergisi hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı : 45404237-155.01.01.01[17-143] – 192164 24.09.2018

Konu : Yapım işine ilişkin alt yüklenici ile

ikinci alt yüklenici arasında düzenlenen sözleşmenin damga vergisi

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, şirketiniz ile … Ltd. Şti arasında "… Sözleşmesi"nin düzenlendiği, adı geçen şirketin … A.Ş.'nin alt yüklenicisi olduğu dolayısıyla şirketinizin de ikinci alt yüklenici olduğu belirtilerek, bahse konu sözleşmenin Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı Tablonun I/A-15 inci fıkrası kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda görüş istenildiği anlaşılmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, mahiyeti tayin edilmek istenilen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; 10 uncu maddesinde de damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre bu kağıtlarda yazılı belli para, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas alınacağı, belli para teriminin ise, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği hükümleri yer almaktadır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin; A/15 fıkrasında ise, resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat sözleşmelerinin nispi damga vergisine tabi olacağı hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 15/03/2017 tarihli ve 30008 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 13/03/2017 tarihli ve 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün "A.Belli parayı ihtiva eden kağıtlar" başlıklı fıkrasının (15) numaralı bendinde yer alan, resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmelerine "0" (sıfır) nispetinde damga vergisi uygulanacağı karara bağlanmıştır.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, yapı müteahhidinin … A.Ş., alt yüklenicinin ise … Ltd. Şti. olduğu, talep formunuz eki sözleşmenin şirketiniz ile … Ltd. Şti. arasında düzenlenen alt yüklenici sözleşmesi olduğu anlaşılmıştır.

Buna göre, resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmelerine Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-15 fıkrası ve 13/03/2017 tarihli ve 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca damga vergisi nispetinin sıfır (0) olarak uygulanması mümkün bulunmakta olup, alt yüklenici … Ltd. Şti. ile bu şirketin alt yüklenicisi konumundaki şirketiniz arasında düzenlenen söz konusu sözleşmenin bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2020 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 45
M 2020 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 47
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 45
M 2019 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 41
M 2018 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 50
M 2018 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 45
M 2019 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 109
M 2018 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 52

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst