Yabancı uyruklu basit usul mükellefin genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanıp faydalanamayacağı hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı

(Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü)


Sayı
:​
41931384-120[2019-8]-E.44770
13.11.2020​
Konu
:​
Yabancı uyruklu basit usul mükellefin genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanıp faydalanamayacağı hk.

İlgi
:​
25/01/2019 tarihli ve 16236 sayılı özelge talebiniz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … geçici T.C. kimlik numarası ile Türkiye Cumhuriyeti ve Irak Cumhuriyeti vatandaşı olduğunuzu, Türkiye'de ikametgahınızın bulunduğunu, 17/12/2018 tarihinden itibaren, "Tezgahlar Ve Pazar Yerleri Vasıtasıyla Şarküteri Ürünleri, Süt Ve Süt Ürünleri İle Yumurta Perakende Ticareti (Seyyar Satıcılar Hariç)" faaliyetinden dolayı basit usulde ticari kazanç mükellefi olduğunuz belirtilerek, genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun3 üncü maddesinde, "Aşağıda yazılı gerçek kişiler Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilirler.1. Türkiye'de yerleşmiş olanlar;..." hükmü,4 üncü maddesinde; "Aşağıda yazılı kimseler Türkiye'de yerleşmiş sayılır:1. İkametgahı Türkiye'de bulunanlar (İkametgah, Kanunu Medeninin 19'uncu ve müteakip maddelerinde yazılı olan yerlerdir);..." hükmü yer almaktadır.İkametgah esasında yerleşmenin tespitinde; ikametgahı Türkiye'de bulunanlar yerleşmiş sayıldığından, bunların tam mükellefiyete tabi olmaları yönünden başkaca hiçbir şart aranmayacaktır.Öte yandan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesinde; "Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır.1. İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması2. Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.),İstisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin altında kazanç elde edilmesi hallerinde dahi yıllık beyanname verilir.
..." hükmüne yer verilmiştir.Ayrıca, 05/05/2016 tarihli ve 29703 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde konuya ilişkin detaylı açıklamalar yapılmıştır.Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara çerçevesinde, Türkiye'de ikametgahınızın bulunması nedeniyle tam mükellefiyet esasına göre vergilendirilmeniz gerekmekte olup, genç girişimcilerde kazanç istisnasına ilişkin şartları topluca taşımanız kaydıyla söz konusu istisnadan yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.Bilgi edinilmesini rica ederim.


(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M Son Mevzuat Değişiklikleri 0 174
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 66
M Son Mevzuat Değişiklikleri 0 100
M 2019 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 52
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 67
M 2018 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 49
M 2019 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 173
M 2021 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 68

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst