Yabancı bayraklı gemilere yurt içinde ve yurt dışında verilen lojistik hizmetinin KDV'den istisna olup olmadığı

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü
Sayı
:​
39044742-130[Özelge]-21190
23.01.2017​
Konu
:​
Yabancı bayraklı gemilere yurt içinde ve yurt dışında verilen lojistik hizmetinin KDV'den istisna olup olmadığıİlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, yurt içinde ve yurt dışında bulunan yabancı bayraklı gemilerin ihtiyaç duyduğu yedek parçaların istenilen yer ve zamanda iletilmesini sağlayan Şirketinizin gemi yedek parçalarının tedarikçiler tarafından yurt dışında toplanarak hava-kara-deniz yoluyla yurt içine getirildiği, söz konusu malzemelerin gümrükleme işlemlerinin yapılmasına müteakip yabancı bayraklı gemilere teslim edilmesine ilişkin lojistik hizmeti verildiği, yurt içinde bulunan yabancı bayraklı gemilerden alınan malzemelerin de yurt dışına gönderilmesinin sağlandığı, yurt dışında bulunan yabancı bayraklı gemilere yapılan teslimde de aynı safhaların izlendiği belirtilerek söz konusu lojistik hizmetinin hizmet ihracı kapsamında katma değer vergisinden (KDV) istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

6 ncı maddesinde, işlemlerin Türkiye'de yapılmasının, malların teslim anında Türkiye'de bulunmasını ve hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını ifade ettiği,

11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetlerin, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin, serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye'de verilen roaming hizmetlerinin KDV'den istisna olduğu,

12/2 nci maddesinde ise bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için, hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği
hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin "Hizmet İhracı" başlıklı (II/A.2) bölümünün "2.1. İstisnanın Kapsamı" alt başlıklı bölümünde;

"3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesi kapsamında bir hizmetin KDV'den istisna olabilmesi için, aynı Kanunun (12/2)nci maddesine göre;
- Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapılması,
- Hizmetten yurtdışında faydalanılması,
gerekir.
Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapıldığı, yurtdışındaki müşteri adına düzenlenen fatura ve benzeri belge ile tevsik edilir.
Hizmetten yurtdışında faydalanılmasından kasıt, Türkiye'de yurtdışındaki müşteri için yapılan hizmetin, müşterinin yurtdışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili olması; Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgisi bulunmamasıdır.
...
Türkiye içinde taşıma hakkı bulunmayan yabancı bayraklı gemilere ve uçaklara verilen tadil, bakım, onarım hizmetleri hizmet ihracı kapsamında KDV' den istisnadır."
denilmektedir.

Ayrıca 60 No.lu KDV Sirkülerinin "1.1.1. Yurtdışındaki İşlemler" başlıklı bölümünde; "KDV Kanununun 1 ve 6 ncı maddelerine göre, yurtdışında gerçekleşen mal teslimleri ile yurt dışında ifa edilip yine yurtdışında yararlanılan hizmetler KDV'nin konusuna girmemektedir. Türkiye'de yapılmayan işlemin bedeli üzerinden KDV hesaplanması veya böyle bir işlemin Kanundaki herhangi bir istisna hükmü ile ilişkilendirilmesi söz konusu değildir." açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, Türkiye içinde taşıma hakkı bulunmayan yabancı bayraklı gemilere yurt dışından hava-kara-deniz yoluyla temin edilen gemi yedek parçalarının gerekli gümrükleme işlemlerinin yapılarak yurt içinde teslim edilmesine ilişkin verilen lojistik hizmeti, hizmetten yurt dışında faydalanıldığından (müşterinin yurt dışındaki iş ve işlemleri ile ilgili olduğundan) hizmet ihracı kapsamında KDV'den istisnadır.

Diğer taraftan, yurt dışında bulunan yabancı bayraklı gemilere yurt dışında teslim edilen gemi yedek parçalarına ilişkin verilen lojistik hizmeti Türkiye'de ifa edilmediğinden ve hizmetten yurt dışında faydalanıldığından bu hizmetler KDV'nin konusuna girmeyeceğinden hizmet ifası nedeniyle yüklenilen KDV'nin indirim konusu yapılması ve iade edilmesinin mümkün bulunmadığı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M Son Mevzuat Değişiklikleri 0 175
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 66
M Son Mevzuat Değişiklikleri 0 100
M 2019 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 52
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 67
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 56
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 51
M 2019 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 171

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst