vergisinin hangi matrah üzerinden hesaplanacağı

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
97895701-155[2019/223]-E.354039
06.05.2020​
Konu
:​
Kamulaştırmasız el atma bedellerinin icra yoluyla ilgilisine ödenmesi sırasında damga vergisinin hangi matrah üzerinden hesaplanacağı


İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, kamulaştırmasız el atma bedellerinin tahsili için başlatılan icra takibinde damga vergisi matrahının takip başlangıcı tarihindeki tutar mı, yoksa bu tutara ilave edilen bedeller (faiz, yargılama giderleri, avukatlık ücretleri, harç vb) sonucu oluşan toplam tutar mı olacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; 10 uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olacağı, belli para teriminin kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği hükme bağlanmıştır.Aynı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IV.Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün 1/d fıkrasında, icra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzların nispi damga vergisine tabi tutulacağı hüküm altına alınmıştır.Öte yandan, 29/1/1997 tarihli ve 22892 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 30 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde, nispi damga vergisine tabi kağıtların muhtevasında katma değer vergisi yönünden herhangi bir düzenleme olup olmadığına bakılmaksızın katma değer vergisinin damga vergisi matrahına dahil edilmemesi gerektiği açıklanmıştır.Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, kamulaştırmasız el atma işlemine ilişkin icra daireleri tarafından resmi daireler namına kişilere yapılacak ödemeler nedeniyle düzenlenecek kağıtların, ihtiva ettiği katma değer vergisi hariç toplam tutar üzerinden Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-d fıkrasına göre damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Benzer konular Forum Tarih
M Gelir İdaresi Başkanlığı Broşürleri 0 153
M 2019 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 29
M 2019 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 74
M 2018 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 27
M 2018 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 77
M 2018 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 62
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 29
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 47

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst