Vergi mükellefiyeti bulunmayan şahıslardan yapılan alımlarda gelir pusulası düzenlenip düzenlenmeyeceği ile gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
27575268-105[234-2018-211]-E.14667
10.01.2020​
Konu
:​
Vergi mükellefiyeti bulunmayan şahıslardan yapılan alımlarda gider pusulası düzenlenip düzenlenmeyeceği ile gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.
İlgi
:​
a) 13/03/2018 tarihli ve 282594 sayılı özelge talep formunuz.
b) 28/03/2018 tarihli ve 355219 sayılı dilekçeniz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olarak deniz ve kıyı sularında balıkçılık faaliyetinde bulunduğunuzu belirterek, ticari faaliyette kullanılmak üzere vergi mükellefiyeti bulunmayan şahıslardan satın aldığınız gemi için gider pusulası düzenleyip düzenlemeyeceğiniz ile gider pusulası düzenlemeniz durumunda gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşlerinin talep edildiği anlaşılmıştır.193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında; "Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar." hükmü yer almakta olup, tevkifata tabi ödeme türleri mezkur maddede bentler halinde sayılmıştır.Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinde; bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsikinin mecburi olduğu belirtilmiştir.Ayrıca, aynı Kanunun 234 üncü maddesinde de; "Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin:3. Vergiden muaf esnafa;Yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir. Bu belge, birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher gibi kıymetli eşya için de tanzim edilir.Gider pusulası, işin mahiyeti, emtianın cins ve nev'i ile miktar ve bedelini ve iş ücretini ve işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla soyadlarını (Tüzel kişilerde unvanlarını) ve adreslerini ve tarihi ihtiva eder ve iki nüsha olarak tanzim ve bir nüshası işi yapana veya malı satana tevdi olunur. Gider pusulaları, seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir."hükmü yer almıştır.Buna göre, vergi mükellefiyeti bulunmayan şahıslardan yapılan alımlarda gider pusulası düzenlenmesi gerekmekte olup, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde vergi mükellefiyeti bulunmayan şahıslardan yapılan alımlar için tevkifat yapılacağına dair hüküm bulunmadığından; …' e ait geminin edinimi karşılığında yaptığınız ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapmanıza gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2019 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 57
M 2019 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 58
M 2017 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 67
M 2017 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 60
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 63
M 2021 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 77
M 2022 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 437
M 2022 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 852

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst