Vergi beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmakla yükümlü olan mükelleflerin kendilerinin Defter Beyan Sistemini kullanabilme yetkisi hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü


Sayı
:​
22202903-010.05-E.5045
31.08.2020​
Konu
:​
Defter Beyan Sistemi
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, emlak komisyonculuğu ile iştigal ettiğiniz, işletme hesabı esasına göre defter tuttuğunuz ve Defter-Beyan Sistemini kullanarak beyannamelerinizi kendinizin verebilmesi için Defter-Beyan Sistemi kullanma yetkisi talebinde bulunduğunuz anlaşılmıştır.

17/12/2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen Defter-Beyan Sistemine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğin "Sistemi kullanma yetkisi" başlıklı 13 üncü maddesinde, "(1) Defter-Beyan Sistemi üzerinden defter tutma, beyanname ve bildirim gönderebilme işlemleri, 3568 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat düzenlemeleri uyarınca vergi beyannamelerini meslek mensuplarına;

a) İmzalatmak zorunda olan mükelleflerden,

- Kendisine elektronik beyanname gönderebilmek için kullanıcı kodu, parola ve şifre verilenlerin kendileri veya meslek mensupları tarafından,

- Diğerleri için meslek mensupları tarafından,

b) İmzalatma yükümlülüğü olmayan mükelleflerden,

- Kendisine elektronik beyanname gönderebilmek için kullanıcı kodu, parola ve şifre verilenlerin kendileri veya meslek mensupları ya da basit usule tabi olan mükellefler açısından bağlı oldukları meslek odaları tarafından,

- Diğerleri için meslek mensupları ya da basit usule tabi olan mükellefler açısından bağlı oldukları meslek odaları tarafından, yapılabilecektir.

(2) Defter-Beyan Sistemini meslek mensubu veya meslek odası aracılığıyla kullanan mükellefler de Sistemi, herhangi bir işlem yapmadan bilgilenme amacıyla görüntüleme yapmak suretiyle kullanabileceklerdir.

(3) Meslek mensuplarının adına işlem yapacakları mükellefler ile 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan "Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi"ni, üyeleri adına işlem yapacak odaların ise üyeleri ile Tebliğin ekinde (Ek:1) yer alan "Defter-Beyan Sistemi Kullanımı Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi (Meslek Odaları ile Basit Usulde Vergilendirilen Üyeleri İçin)" yapması gerekmektedir.
" ifadeleri yer almaktadır.

Ayrıca, sicil kayıtlarınızdaki bilgilere göre, 1/3/2018 tarihi itibarıyla faaliyet konularınızın "Motorlu Hafif Kara Taşıtlarının ve Arabaların Sürücüsüz Olarak Kiralanması ve Leasingi" ve "Gayrimenkul Acentelerinin Faaliyetleri" olduğu anlaşılmaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, faaliyet konularınız itibariyle 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve ilgili düzenlemeleri uyarınca vergi beyannamelerinizi meslek mensuplarına imzalatmakla yükümlü olmanız nedeniyle, gelir ve gider kayıtlarınızın Defter-Beyan Sistemine girilmesi ve beyannamelerinizin gönderilmesi işlemlerinin tarafınızca gerçekleştirilmesi mümkün bulunmamakta olup, bu işlemlerin aranızda "Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi" düzenlenen meslek mensubu tarafından yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, Defter-Beyan Sistemini herhangi bir işlem yapmadan bilgilenme amacıyla görüntüleme yapmak suretiyle kullanmanız mümkündür.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst