Veraset yoluyla intikal eden araçlarda ÖTV istisnası

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı
:​
64958909-200.03.02-22578
12.08.2020​
Konu
:​
Veraset yoluyla intikal eden araçlarda ÖTV istisnasıİlgi
:​
10/07/2017 tarih ve 55723 sayılı özelge talep formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden; anneniz ……………………. tarafından 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2) maddesinde düzenlenen istisnadan yararlanılarak 25/12/2015 tarihinde iktisap edilen ………… model …….. marka aracın (değeri 65.000 TL), annenizin 16/6/2016 tarihinde vefatı üzerine mirasçılara intikal ettiği, terekede söz konusun aracın yanı sıra anneniz adına kayıtlı ……. m2 tarlanın (değeri 237.000 TL) bulunduğu, murisin yedi adet mirasçısının olduğu ve diğer mirasçıların söz konusu araç üzerindeki haklarından …………. Noterliğinde düzenlenen 28/4/2016 tarihli feragatname ile lehinize feragat ettikleri belirtilerek bu durumda söz konusu aracın adınıza tescil edilmesi halinde ÖTV aranıp aranılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (15/2-a) maddesinde, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, veraset yoluyla intikaller hariç ilk iktisabında istisna uygulananların istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte ÖTV alınacağı, ancak Kanunun 7 nci maddesinin (2) ve (8) numaralı bentleri çerçevesinde istisnadan yararlananların bu istisnadan yararlanarak iktisap ettikleri kayıt ve tescile tabi malları 5 yıldan fazla kullanarak elden çıkarmaları durumunda bu hükmün uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Mezkur Kanunun (15/2-a) uygulamasına ilişkin açıklamalar ise Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (IV/G) bölümünde yapılmıştır.

Buna göre, ilk iktisabında istisna uygulanan kayıt ve tescile tabi taşıtların, veraset yoluyla intikallerinde ÖTV aranmamaktadır. Dolayısıyla, birden fazla mirasçının bulunması halinde, taşıtın veraset yoluyla intikaline bağlı olarak müştereken bütün mirasçılar adına kayıt ve tescil edilmesi kaydıyla, bu intikal işlemi nedeniyle ÖTV uygulanmamaktadır.

Ayrıca, muristen mirasçılara intikal etmiş olan terekede söz konusu taşıtın yanı sıra başkaca mal ve/veya hakkın bulunması halinde, diğer mirasçıların, lehine taşıt üzerindeki mülkiyet hakkından ivazsız olarak feragatini gösteren noter onaylı belgenin ibrazı şartıyla, istisnadan yararlanılmış olan taşıtın, lehine feragat edilen mirasçıya intikali de esas itibarıyla "veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirilmekle birlikte, Kanunun (15/2-a) maddesi kapsamında ÖTV aranmaması için terekede yer alan diğer mal ve/veya hakların değerinin taşıtın değeri ile mütenasip olması gerekmektedir.

Bunun yanı sıra, söz konusu uygulamada, ÖTV'den müstesna olarak ilk iktisabı yapılan taşıt dışında herhangi bir mal ve/veya hakkın "birden fazla mal ve hak" kapsamında değerlendirilebilmesi için söz konusu mal ve/veya hakkın Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesine dahil edilmiş olması gerekmekte olup, mezkûr beyannameye dahil edilmeyenler "birden fazla mal ve/veya hak" kapsamında değerlendirilmemektedir.

Bu çerçevede, muristen mirasçılara intikal etmiş olan terekede söz konusu taşıtın yanı sıra başkaca mal ve/veya hakkın bulunması ve mirasçıların taşıt üzerindeki mülkiyet haklarından (miras paylarından) ivazsız olarak tek bir mirasçı lehine feragat etmeleri halinde, lehine feragat edilen mirasçının aracı kendi adına tescil işleminde ÖTV aranmaması için, taşıt dışında mirasçılara intikal eden mal ve/veya hakkın Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesine dahil edilmiş olması ve bunların söz konusu beyannamede beyan edilen değerinin taşıtın değeri ile mütenasip olması şartlarının birlikte sağlanması gerekmektedir. Aksi takdirde, diğer mirasçıların vereceği feragatnameye istinaden taşıtı devralan mirasçı tarafından, taşıt üzerindeki kendi mülkiyet hakkına (miras payına) karşılık gelen kısım hariç olmak üzere, Kanunun (15/2-a) maddesi çerçevesinde hesaplanan ÖTV'nin beyan edilip ödenmesi aranmaktadır.

Ancak, ilgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesi neticesinde; 16/3/2016 tarihinde vefat eden anneniz …………….. adına kayıtlı ……….. m² tarla vasfındaki taşınmazın 31/3/2016 tarihli Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesiyle, ÖTV istisnasından yararlanılarak iktisap edilen …………….. plakalı ………….. marka aracın ise mirasçılar tarafından …………. Malmüdürlüğüne 24/7/2017 tarihinde verilmiş olan Ek Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesiyle beyan edildiği, ayrıca söz konusu aracın trafik kayıtlarında mirasçılar adına elbirliği ile mülkiyet şeklinde tescil edildiği anlaşılmıştır.

Bu kapsamda, ÖTV istisnasından yararlanılarak anneniz ……………….. tarafından 25/12/2015 tarihinde iktisap edilen ve annenizin 16/6/2016 tarihinde vefat etmesi üzerine mirasçılarına intikal eden aracın trafik kayıtlarında önce tüm mirasçılar adına elbirliği ile mülkiyet şeklinde tescil edildiği anlaşıldığından, diğer mirasçıların ………….. Noterliğince düzenlenen 28/4/2016 tarihli feragatname ile araç üzerindeki haklarından lehinize feragat etmelerinin veraset yoluyla intikal kapsamında değerlendirilmesine imkan bulunmamaktadır.

Bu çerçevede, diğer mirasçıların kendi miras paylarından lehinize yaptıkları feragatler, ivazsız intikal olarak değerlendirileceğinden, aracın bu şekilde tarafınıza devri halinde, araca ilişkin ilk iktisaptaki matrah esas alınarak adınıza kayıt ve tescil tarihinde geçerli olan oran üzerinden hesaplanacak ÖTV'nin, söz konusu araç üzerindeki kendi mülkiyet hakkınıza karşılık gelen kısım hariç olmak üzere, Özel Tüketim Vergisi Kanununun (15/2-a) maddesi kapsamında tarafınızdan beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2022 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 79
M Gelir İdaresi Başkanlığı Broşürleri 0 257
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 65
M Sosyal Güvenlik Mevzuatı 0 161
M 2019 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 62
M 2020 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 50
M 2020 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 58
M 2022 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 136

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst