Ürünlerin teşhir ve muhafazası amacıyla kullanılan derin dondurucuların muhafazası amacıyla üretilmiş saç kapak/kafes ve derin dondurucuların içine satış amacıyla dondurma koymak için kullanılan tel sepetlerin amortisman oranı hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
64597866-105[313]-E.17550
13.08.2020​
Konu
:​
Amortisman oranı.
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan; şirketinizce ürünlerin teşhir ve muhafazası amacıyla kullanılan derin dondurucuların satış noktalarında muhafazası amacıyla, galvanizden üretilmiş fırın boyalı saç kapak/kafes ile söz konusu derin dondurucuların içine satış amacıyla dondurma koymak için saç malzemeden üretilmiş, üzeri plastik kaplı ve fırın boyalı olan tel sepetlere uygulanacak faydalı ömrü ile amortisman oranı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

- 313 üncü maddesinde, işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesinin amortisman mevzuunu teşkil ettiği,

- 315 inci maddesinde, mükelleflerin amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini Hazine ve Maliye Bakanlığının tespit ve ilân edeceği oranlar üzerinden itfa edecekleri, ilân edilecek oranların tespitinde iktisadî kıymetlerin faydalı ömürlerinin dikkate alınacağı,

- 320 nci maddesinde, amortisman süresinin, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başladığı, her yılın amortismanının ancak o yıla ait değerlemede nazara alınabileceği, amortismanın herhangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan nispetten düşük bir hadle yapılmasından dolayı amortisman süresinin uzatılamayacağı

hükme bağlanmıştır.

Bu bağlamda, bir iktisadi kıymetin amortismana tâbi tutulabilmesi için, işletmenin envanterine kayıtlı olması, kullanıma hazır halde bulunması, işletmede bir yıldan fazla kullanılması, yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması ve değerinin Vergi Usul Kanununda yazılı haddin üzerinde olması gerekmektedir.

Diğer taraftan, mezkûr Kanunun 315 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak "Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları" tespit edilmiş ve bu oranlar 339, 365, 389, 399, 406, 418, 439, 458 ve 506 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki liste ile açıklanmıştır.

339 Sıra No.lu Tebliğin (2) No.lu bölümünde, 333 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 1-6 bölümleri arasındaki sınıflamaların tüm mükellefler için ortak hükümler içerdiği ve bu iktisadi kıymetlerin genel olarak tüm sektörlerde ana faaliyete ilişkin aşamaların dışında kullanılan iktisadi kıymetlerden oluştuğu, sektörel sınıflamalarda yer alan iktisadi kıymetlerin ise mükelleflerin faaliyet konuları dikkate alınarak tespit edilen ve bizzat üretim, imalat, hizmet vb. aşamalarda kullanılan iktisadi kıymetler olduğu, mükelleflerin öncelikle faaliyette bulundukları sektörü tespit ederek hangi iktisadi kıymetin hangi sınıflamaya dahil olduğunu belirleyecekleri, ilgili sektörde ismen belirtilmeyen ancak 1-6 bölümleri arasında yer alan iktisadi kıymetlerin ise 1-6 bölümünde gösterilmiş olan faydalı ömürleri üzerinden amortismana tabi tutulacağı, sektörel sınıflamada ismen belirtilmeyen iktisadi kıymetlerin 1-6 arasındaki sınıflardan herhangi birinde yer alması durumunda öncelikle 1-6 arasında yer alan amortisman oranları üzerinden amortismana tabi tutulmaları gerektiği belirtilmiştir.

Bunun yanı sıra, mezkûr listede;

- "3.66. Mağaza içi yerleşimde ve teşhir amaçlı yerlerde kullanılan araç gereçler (Panolar, metal ayaklar, raf düzenleri ve bunların benzerleri)" sırası için faydalı ömür 6 yıl, normal amortisman oranı %16,66,

- "3.95. Diğer sınıflarda sayılmayan demirbaşlar" sırası için faydalı ömür 5 yıl, normal amortisman oranı %20

olarak öngörülmüştür.

Buna göre, başvurunuzda belirtilen iktisadi kıymetlerden; saç kapak/kafesin mezkûr listenin (3.95) sırası kapsamında 5 yılda ve %20 amortisman oranına göre; derin dondurucuların içine satış amacıyla dondurma koymak için kullanılan tel sepetlerin ise listenin (3.66) sırası kapsamında 6 yılda ve %16,66 amortisman oranına göre itfa edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2022 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 80
M 2020 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 49
M 2020 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 57
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 43
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 54
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 45
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 52
M 2019 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 63

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst