Ücretli olarak başka bir avukatın yanında çalışan avukatın arabuluculuk faaliyeti sonucu elde ettiği gelirin vergilendirilmesi.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
38418978-120[65-18/1]-E.500198
21.12.2018​
Konu
:​
Ücretli olarak başka bir avukatın yanında çalışan avukatın arabuluculuk faaliyeti sonucu elde ettiği gelirin vergilendirilmesi.
İlgi
:​
23/01/2018 tarihli özelge talep formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; başka bir avukatın yanında ücretli avukat olarak çalıştığınız, bunun yanı sıra arabuluculuk faaliyetine başladığınız, bu faaliyetiniz nedeniyle elde ettiğiniz kazançların nasıl vergilendirileceği hususunda Başkanlığımız görüşü istenmektedir.193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;61 inci maddesinde "Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.",65 inci maddesinde "Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmıyan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır."hükümlerine yer verilmiştir.Aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılanların maddede bentler halinde sayılan ödemeleri nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları hükme bağlanmıştır.6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 2 inci maddesinde "(1) Bu Kanunun uygulanmasında;a) Arabulucu: Arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Bakanlıkça düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek kişiyi,b) Arabuluculuk: Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemini..."9 uncu maddesinde de "(1) Arabulucu görevini özenle, tarafsız bir biçimde ve şahsen yerine getirir." hükümleri yer almaktadır.Bu hüküm ve açıklamalara göre, arabuluculuk faaliyetinin şahsen ve tarafsız olarak yerine getirilmesi gereken bir meslek olması nedeniyle, avukat yanında ücretli olarak çalışan avukatların arabuluculuk faaliyetinde bulunmalarının yasal yönden mümkün görülmesi durumunda, yapmış olduğunuz arabuluculuk faaliyetinin "serbesk meslek faaliyeti" kapsamında değerlendirilmesi ve bu faaliyetiniz sonucu elde ettiğiniz kazancın da serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2019 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 51
M 2017 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 65
M 2017 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 61
M 2017 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 59
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 68
M 2020 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 57
M 2020 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 52
M 2020 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 53

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst