Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapılan satışlara ilişkin yüklenilen vergilere ait iade işlemlerinin Kanunun 29/2 nci maddesi kapsamında gerçekleştirilmesi.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı
:​
39044742-KDV.11-2517
03.01.2017​
Konu
:​
Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapılan satışlara ilişkin yüklenilen vergilere ait iade işlemlerinin Kanunun 29/2 nci maddesi kapsamında gerçekleştirilmesi.İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ev tekstili, aksesuar ve dekorasyon sektöründe faaliyette bulunduğunuz ve 2014/01-12 döneminde 3065 sayılı KDV Kanununun (11/1-b) ve (29/2) nci maddeleri kapsamındaki teslimleriniz nedeniyle YMM raporu ile iade talebinde bulunduğunuz belirtilerek, yolcu beraberi eşya satışlarına ilişkin yüklenilen ve indirim yolu ile giderilemeyen KDV nin indirimli orana tabi iade hesaplamasına dahil edilip edilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.3065 Sayılı KDV Kanununun;-(1/1) inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,-(11/1-b) maddesinde; Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri malların teslimi anında KDV tahsil edileceği; ancak gümrükten malın çıkışı anında fatura veya belgenin ibrazında tahsil edilen KDV nin iade edileceği,-(29/2) nci maddesinde; bir vergilendirme döneminde indirilecek KDV toplamının, mükellefin vergiye tâbi işlemleri dolayısıyla hesaplanan KDV toplamından fazla olması halinde, aradaki farkın sonraki dönemlere devrolunacağı ve iade edilmeyeceği, ancak 28 inci madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan verginin, bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile maddede belirtilen diğer borçlarına mahsuben ödeneceği, yılı içinde mahsuben iade edilemeyen verginin izleyen yıl içinde talep edilmesi şartıyla nakden veya mahsuben iade edileceği,-32 nci maddesinde; bu Kanunun 11, 13, 14, 15 inci maddeleri ile (17/4-s) maddesi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV nin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak KDV den indirileceği, vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen KDV nin, Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunacağı,hüküm altına alınmıştır.KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A.5.9.) bölümünde; "3065 sayılı Kanunun (11/1-b) maddesi kapsamında Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara satış yapan mükelleflerce bu işlemler, teslimin yapıldığı dönem 1 No.lu KDV Beyannamesinin "Matrah" kulakçığında "Diğer İşlemler" tablosunda 501 kod numaralı satır aracılığıyla beyan edilir. Bu satırın, "Matrah" sütununa aynı veya farklı vergi oranlarına tabi teslim bedellerinin KDV hariç toplamı, "Vergi" sütununa ise bu teslimler üzerinden hesaplanan KDV toplamı yazılır.Satış sırasında tahsil edilmiş olan verginin alıcıya iade edildiği dönemde ise alıcıya iade edilen vergi tutarı, 1 No.lu KDV Beyannamesinin "İndirimler" kulakçığında "İndirimler" tablosunda 104 kod numaralı satır aracılığıyla indirim konusu yapılır.Mükelleflerin bu işlemle ilgili olarak iade almak istemeleri halinde "Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" tablosunun 408 kod numaralı satırına kayıt yapılır. Satırın "Teslim ve Hizmet Tutarı" sütununa istisna kapsamındaki teslimin KDV hariç bedeli girilir. "İadeye Konu Olan KDV" sütununa ise 104 kod numaralı satıra kaydedilen tutar aynen aktarılır.Teslim ve KDV'nin alıcıya iadesi, aynı dönemde gerçekleşirse, 501, 104 ve 408 kod numaralı satırlar aynı dönemde doldurulur. KDV'nin alıcıya iadesi, teslimden sonraki bir dönemde gerçekleşirse, 104 ve 408 kod numaralı satırlara kayıt KDV'nin iade edildiği dönemde yapılır.Bu teslimlerle ilgili olarak iade almak istemeyen mükelleflerce "Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" tablosuna herhangi bir kayıt yapılmaz."açıklaması yer almaktadır.Tebliğin (III/B-3.) bölümünde ise, indirimli orana tabi işlemlerde iade uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.Buna göre, 3065 sayılı KDV Kanununun (11/1-b) maddesi kapsamında indirimli oranda KDV hesaplanarak yapılan satışlara ilişkin yüklenilen KDV nin, bu işleme ilişkin hesaplanan KDV yi aşan kısmının, 3065 sayılı KDV Kanununun (29/2) nci maddesi çerçevesinde iadesi mümkündür.Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M Form ve Dilekçe Örnekleri 0 97
M 2022 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 81
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 44
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 40
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 30
M 193 Gelir Vergisi Kanunu Maddeleri 0 27
M 193 Gelir Vergisi Kanunu Maddeleri 0 42
M 2018 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 35

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst