Türkiye Cumhuriyeti ile Cibuti Cumhuriyeti Arasındaki Hibe Anlaşması Kapsamında yurtdışında yapılan inşaat işinden sağlanan kazançlarda Kurumlar Vergisi istisnası

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
38418978-125[5-19/1]-E.398910
14.11.2019​
Konu
:​
Türkiye Cumhuriyeti ile Cibuti Cumhuriyeti Arasındaki Hibe Anlaşması Kapsamında yurtdışında yapılan inşaat işinden sağlanan kazançlarda Kurumlar Vergisi istisnası
İlgi
:​


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ... Cumhuriyeti Tarım, Su, Balıkçılık, Hayvancılık ve Deniz Kaynakları Bakanlığı (Proje Alıcısı) ile şirketiniz (Yüklenici) arasında … tarihinde … ve tesisleri ile tersip bentleri yapılması işi ile ilgili olarak " …Yapım Sözleşmesi"nin imzalandığı belirtilerek, söz konusu … inşaatı yapım işinden elde edilerek Türkiye'de genel sonuç hesaplarına aktarılacağı belirtilen kazançların Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde; "Kanunun 1 inci maddesinde sayılı kurumlardan kanunî veya iş merkezi Türkiye'de bulunanlar, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilirler." hükmü yer almaktadır.Aynı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde, yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye'de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançların kurumlar vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.Konu ile ilgili açıklamaların yer aldığı 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "5.9. Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançlarda istisna" başlıklı bölümünde;"Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile yurtdışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye'de genel sonuç hesaplarına aktarılan kazançlar, herhangi bir koşula bağlanmaksızın kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.
Benzer şekilde, anılan fıkranın (h) bendi ile de yurt dışında bulunan işyerleri veya daimi temsilcileri aracılığıyla yapılan ve yurt dışında vergilendirilen inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançların (vergi yükü oranına bakılmaksızın), ayrıca yurt içinde de vergilendirilmesinin önüne geçilmesi amacıyla bu kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir....Bu istisnanın uygulanması açısından, yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançların Türkiye'ye getirilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu kazançların Türkiye'de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmesi istisnadan yararlanılması için yeterlidir....Yurt dışı faaliyet sonucunda elde edilen kazançlar elde edildiği dönem itibarıyla, Türkiye'de ilgili olduğu geçici vergi matrahının tespitinde de dikkate alınacaktır."açıklamalarına yer verilmiştir.Diğer taraftan, 24.07.2016 tarihinde imza altına alınan "Türkiye Cumhuriyeti ile Cibuti Cumhuriyeti Arasındaki Hibe Anlaşması"na göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti (Hazine ve Maliye Bakanlığı) tarafından … Cumhuriyeti Devleti (Ekonomi ve Maliye Bakanlığı)'na … Projesi için Anlaşmada belirlenen hüküm ve koşullar kapsamında kaynak (hibe) tahsis etmiş ve yapılan bu hibe kapsamındaki tüm ödemeler ve işlemler her türlü vergi (gümrük vergisi, giriş vergisi, KDV ve benzeri), resim, harç ve fondan muaf tutulmuştur.Bilindiği üzere, Anayasamızın 90 ıncı maddesinin birinci ve dördüncü fıkrası hükümleri çerçevesinde Türk kanunlarında değişiklik getiren bir uluslararası anlaşmanın onaylanması için TBMM'nin anlaşmayı bir yasayla uygun bulması gerekmektedir.Bununla birlikte, Anayasamızın 90 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasına da ise, "Milletlerarası bir andlaşmaya dayanan uygulama andlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticari, teknik veya idari andlaşmaların Türkiye Büyük Millet Meclisince uygun bulunması zorunluğu yoktur." hükmü bulunmaktadır.Bu kapsamda, 03.11.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Cibuti Cumhuriyeti Arasındaki Hibe Anlaşması"nın 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 9/2 nci maddesi hükümleri çerçevesinde yapıldığı anlaşılmaktadır.Ayrıca, anılan Anlaşmanın vergilere ilişkin muafiyet tanıyan 2 nci maddesinin beşinci fıkrasının Türk vergi kanunlarına yönelik olarak düzenlenmediği değerlendirilmektedir.Öte yandan, söz konusu Anlaşmanın yukarıda ifade edildiği şekilde uygun bulma kanunu ile de yürürlüğe girmediği anlaşılmaktadır.Bu nedenle, bahse konu olayın iç mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında yurtdışında yapılan inşaat, onarım ve montaj işlerinden elde edilerek yurt dışında vergilendirilen ve Türkiye'de genel sonuç hesaplarına aktarılan kazançların kurumlar vergisinden istisna tutulması başkaca herhangi bir koşula bağlanmamış olup, … Cumhuriyeti'nde inşa edilecek olan … inşaatı işi nedeniyle yapılacak ödemelerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vereceği hibe ödemelerinden kaynaklanması anılan maddede yer alan kazanç istisnasından yararlanılmasına engel teşkil etmeyecektir.Bu itibarla, …Cumhuriyeti'nde yapacağınız … inşaatından elde edeceğiniz kazancın, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan şartların sağlanması durumunda, kurumlar vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmaktadır.Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2022 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 64
M Form ve Dilekçe Örnekleri 0 159
C Meslek Hukuku 0 99
M Son Mevzuat Değişiklikleri 0 74
M 2022 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 144
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 67
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 67
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 47

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst