Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yapılan bağışın indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü​

Sayı
:​
E-38418978-125[10-2021/5(İ)]-448746
22.12.2021​
Konu
:​
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yapılan bağışın indirim konusu yapılıp yapılmayacağı
İlgi
:​
24.05.2021 tarihli özelge talep formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Vakfınızın 3388 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu ile kurulan ve Türk Silahlı Kuvvetlerine doğrudan katkı yapan bir vakıf olduğu belirtilerek; mükellefler tarafından vakfınıza yapılan bağışların tamamının mı yoksa %5'lik kısmının mı vergi matrahından indirilebileceği hususunda Başkanlığımızın görüşü talep edilmektedir.5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Safi kurum kazancı" başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı aynı maddenin ikinci fıkrasında ise safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.Mezkur Kanunun 10 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendinde, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ine (gelir vergisi mükellefleri için kalkınmada öncelikli yörelerde %10'unu) kadar olan kısmının kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirilebileceği, (2) numaralı fıkrasında ise bağış ve yardımların nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu oluşturan mal veya hakkın maliyet bedeli veya kayıtlı değeri, bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek değerinin esas alınacağı hükmüne yer verilmiştir.Öte yandan; 3388 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu'nun 3 üncü maddesinde;"Bu Kanunla kurulan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı;a) Kurumlar vergisinden (iktisadi işletmeler hariç),b) Yapılacak bağış ve yardımlar sebebiyle veraset ve intikal vergisinden,c) Yapılacak her türlü muameleler dolayısıyla damga vergisinden,Muaftır.Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar; her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Bu bağış ve yardımlar, kurumlar ve gelir vergisi matrahından indirilebilir.Vakıf, bu tarihe kadar Türk Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, Türk Deniz Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara diğer kanunlar ile tanınan vergi, resim, harç muafiyet ve istisnalarından da aynen yararlanır."
hükümleri yer almaktadır.Bu hükümlere göre, vakfınıza gelir ve kurumlar vergileri mükelleflerince yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamının gelir ve kurumlar vergileri matrahının tespitinde indirim konusu yapılabileceği tabiidir.Bilgi edinilmesini rica ederim.
(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2022 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 64
M Form ve Dilekçe Örnekleri 0 159
C Meslek Hukuku 0 99
M Son Mevzuat Değişiklikleri 0 74
M 2022 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 144
M Son Mevzuat Değişiklikleri 0 150
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 67
M Son Mevzuat Değişiklikleri 0 100

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst