Ticari Reklam Hizmetlerinde KDV Tevkifatı.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
Konya Vergi Dairesi Başkanlığı​

Sayı
:​
E-37009108-130[112272]-62237
02.06.2021​
Konu
:​
Ticari Reklam Hizmetlerinde KDV Tevkifatı.İlgi
:​
… tarihli özelge talep formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, krom, alüminyum, metal ve plastikten oluşan tabela harflerini ürettiğinizi, üretmiş olduğunuz ürünlerin yarı mamül niteliğinde olduğunu, söz konusu ürünleri aracı firmaya veya tedarikçi firmaya ya da nihai tüketiciye sunduğunuzu, bu ürünler için gerekli ışıklandırma, panele yerleştirme, demir veya saç ayağı ile sabitleme, beton blok ile montajlama vb. işlemlerin alıcılar tarafından yapıldığını belirterek yarı mamül niteliğinde satmış olduğunuz ürünler için katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.3065 sayılı KDV Kanununun 9/1 inci maddesinde, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiş olup, KDV Genel Uygulama Tebliğinin "Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar" başlıklı (I/C-2.1.3.1.) bölümünde kısmi tevkifat uygulayacak alıcılar, "Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler" başlıklı (I/C-2.1.3.2.) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler, "Kısmi Tevkifat Uygulanacak Teslimler" başlıklı (I/C-2.1.3.3.) bölümünde de kısmi tevkifat uygulanacak teslimler belirlenmiştir.Aynı Tebliğin " Ticari Reklam Hizmetleri " başlıklı (I/C-2.1.3.2.15.) bölümünün;-" Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı" başlıklı (I/C-2.1.3.2.15.1.) bölümünde,"Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.15.2.) bölümü kapsamındaki reklam hizmeti alımlarında (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. "-"Kapsam" başlıklı (I/C-2.1.3.2.15.2.) bölümünde ise,"Ticari reklam, ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurulardır.Tevkifat kapsamına, mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil) girmektedir. Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen ticari reklam hizmetlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılır. Reklam hizmetinin, reklam ajansları üzerinden alınması, söz konusu ajansların bu kapsamda alacakları yayın, prodüksiyon gibi reklama yönelik hizmetlerin tevkifata tabi tutulmasına engel teşkil etmez. "
açıklamalarına yer verilmiştir.Öte yandan, aynı Tebliğin "Diğer Hizmetler" başlıklı (I/C-2.1.3.2.13) bölümünde, "KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır." açıklaması yer almaktadır.Buna göre, Şirketinizce yapılan krom, alüminyum, metal ve plastikten oluşan tabela harfleri üretimi ticari reklam hizmeti kapsamında değerlendirilmediğinden Tebliğin (I/C-2.1.3.2.15.) bölümü kapsamında KDV tevkifatına tabi tutulmayacaktır. Ancak söz konusu hizmetin Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13) bölümünde sayılanlara sunulması ve KDV dahil bedelin 1.000 TL'yi aşması halinde (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.


(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst