Ticari kazanç mükellefinin kazandığı para ödülünün vergilendirilmesi

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
62030549-120[29-2019/938]-E.346115
28.04.2020​
Konu
:​
Ticari kazanç mükellefinin kazandığı para ödülünün vergilendirilmesi

İlgi
:​
22/07/2019 tarih ve 2341343 sayılı özelge talep formu.


İlgide kayıtlı özelge talep formunda, …… Vergi Dairesi Müdürlüğünde "591103-Sinema filmi video ve televizyon programları faaliyetleri" faaliyet kodu ile ticari kazanç yönünden mükellefiyetinizin bulunduğu, "…….." isimli sinema filminizin T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla ……………… tarafından 26 Ekim 2018-02 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenen …….. Film Festivali'nde ulusal uzun metraj yarışmasında en iyi film seçilerek 100.000-TL değerinde ………. Ödülü ile 5.000-TL değerinde en iyi senaryo ödülünü kazandığı belirtilerek, kazanmış olduğunuz ödüllerin nasıl vergilendirileceği hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmıştır.Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinde; ilim ve fenni, güzel sanatları, tarımı, hayvan yetiştirilmesini ve memleket bakımından faydalı olan diğer işleri ve faaliyetleri teşvik maksadıyla verilen ikramiyeler ve mükafatların gelir vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.Aynı Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasında, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hükmüne yer verilmiştir.Ticari faaliyet emek-sermaye organizasyonuna dayanmakta olup, kazanç sağlama niyet ve kastının bulunup bulunmaması böyle bir organizasyon tarafından icra edilen faaliyetin ticari faaliyet olma niteliğine etki etmemektedir. Ancak, bir faaliyetin ticari faaliyet sayılabilmesi için kazanç sağlama niyet ve kastı gerekmemekle birlikte, faaliyeti icra eden organizasyonun bütün unsurlarıyla birlikte değerlendirildiğinde kazanç sağlama potansiyeline sahip olması gerekmektedir.Öte yandan, Güzel sanatlar kavramı ile ilgili olarak güzel sanat eserlerinin tanımına ve hangi faaliyetlerin güzel sanat olarak nitelendirildiğine 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda yer verilmiştir. Anılan Kanunun fikir ve sanat eserleri başlığının 4 üncü maddesine göre;"Güzel sanat eserleri, estetik değere sahip olan; 1. Yağlı ve suluboya tablolar; her türlü resimler, desenler, pasteller, gravürler, güzel yazılar ve tezhipler, kazıma, oyma, kakma veya benzeri usullerle maden, taş, ağaç veya diğer maddelerle çizilen veya tespit edilen eserler, kaligrafi, serigrafi,
 2. Heykeller, kabartmalar ve oymalar,
 3. Mimarlık eserleri,
 4. El işleri ve küçük sanat eserleri, minyatürler ve süsleme sanatı ürünleri ile tekstil, moda tasarımları,
 5. Fotoğrafik eserler ve slaytlar,
 6. Grafik eserler,
 7. Karikatür eserleri
 8. Her türlü tiplemelerdir.


Krokiler, resimler, maketler, tasarımlar ve benzeri eserlerin endüstriyel model ve resim olarak kullanılması, düşünce ve sanat eserleri olmak sıfatlarını etkilemez."hükmü bulunmaktadır.Ayrıca, Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinde ise ; "Bedii vasfı haiz olan; yağlı ve sulu boya tablolar, resimler, desenler, pasteller, gravürler, güzel yazılar ve tezhipler, kazıma, oyma kakma eserler, heykeller, kabartmalar, mimarlık eserleri, elişleri ve küçük sanat eserleri ve fotoğraf eserleri" güzel sanat eserleri olarak tanımlanmıştır.Bu bağlamda; mezkur Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre sinema güzel sanat dalları arasında sayılmamış olup, Gelir Vergisi Kanununun 29 uncu maddesi 1 inci fıkrasındaki ilim ve fenni, güzel sanatları, tarımı, hayvan yetiştirilmesini ve memleket bakımından faydalı olan diğer işleri ve faaliyetleri teşvik maksadıyla verilen ikramiyeler ve mükafatların gelir vergisinden istisna olduğu hükmünden hareketle sinema filminizin film festivalinde kazandığı ödülün gelir vergisinden istisna tutulması mümkün bulunmamaktadır.Diğer taraftan, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla ………….. tarafından düzenlenen …………. Film Festivalinde kazandığınız söz konusu para ödüllerini ticari kazanç kapsamında Yıllık Gelir Vergisi beyannamenize dahil etmeniz gerekmekte olup, söz konusu kazanç gelir vergisinin konusuna girdiğinden veraset ve intikal vergisine tabi tutulmayacağı tabiidir.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 193 Gelir Vergisi Kanunu Maddeleri 0 55
M 2019 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 63
M 2018 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 62
M 2017 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 61
M 2017 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 66
M 2017 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 64
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 63
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 52

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst