Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyette bulunan istisna kapsamındaki mükelleflerin kurumlar vergisi istisnasından vazgeçip vazgeçemeyeceği hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.NİĞDE VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü


Sayı
:​
43626428-125-E.10792
15.06.2020​
Konu
:​
Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyette bulunan istisna kapsamındaki mükelleflerin kurumlar vergisi istisnasından vazgeçip vazgeçemeyeceği hakkında.

İlgi
:​
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesine göre yönetici şirketlerin bu Kanunun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlarının 31.12.2023 tarihine kadar istisna edildiği, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde kurumlar vergisinden istisna olan işlem ve faaliyetlerin belirtildiği, ancak kurumlar vergisinden istisna olan faaliyetlere ilişkin mükelleflerin istisnadan vazgeçip vazgeçemeyeceklerine dair herhangi bir düzenleme bulunmadığı belirtilerek,

4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca 31.12.2023 tarihine kadar teknoloji geliştirme bölgesindeki yönetici şirketin bu kanun kapsamındaki kazançları istisna olmakla birlikte,

- İstisna uygulamasından vazgeçip geçemeyeceğiniz,

- İstisnadan vazgeçilmesi durumunda daha sonraki yıllarda bu istisnayı tekrar uygulayıp uygulayamayacağınız,

- Kurumlar vergisi istisnasından vazgeçmeniz durumunda Kanunda yer alan diğer istisna ve teşviklerden (gelir vergisi stopaj teşviki, sigorta işveren teşviki, damga vergisi gibi) vazgeçme mecburiyeti olup olmadığı hususlarında tereddüt hasıl olduğundan, konu hakkında Defterdarlığımızdan özelge talebinde bulunduğunuz anlaşılmaktadır.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 3 üncü maddesinde;"...

c) Araştırma ve Geliştirme (AR-GE): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları,

k) Yönetici Şirket: Bu Kanuna uygun ve anonim şirket olarak kurulan, Bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu şirketi,l) Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin, belli bir sistematik içinde, tasarlama, geliştirme şeklindeki ürün ve hizmetlerin tümü ile bu ürün ya da mal ve hizmetlerin lisanslama, kiralama ve tüm hakları ile devretme gibi teslim şekillerinin tümünü,

ifade eder."


hükümleri yer almakta olup aynı Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında; "Yönetici şirket; Bölgeye ait planlama ve projelendirmenin yapılması, gerekli alt yapı ve üst yapı hizmetleri ile Bölge için gerekli her türlü hizmetlerin yürütülmesi, kuluçka merkezi ve teknoloji transfer ofislerinin kurulması, AR-GE veya tasarım projelerinin değerlendirilmesi ve projesi uygun görülen girişimcilere yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslara göre Bölge içerisinde yer tahsis edilmesi, Bölgenin bu Kanun ve ilgili yönetmeliklerde gösterilen amaca uygun olarak yönetilmesi, girişimcilerin ve üçüncü şahısların buna aykırı davranışlarının önlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması ile yükümlüdür." hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında ise "Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım, tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır." hükmü yer almaktadır.

Söz konusu istisnanın uygulanmasına yönelik açıklamalara, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde yer verilmiş olup anılan Tebliğin "5.12.2. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunda yer alan istisna" başlıklı bölümde yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yönetici şirketlerin bu Kanunun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlarına yönelik istisnadan vazgeçilebileceği hususunda 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu veya 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda herhangi bir hüküm bulunmayıp, söz konusu istisna her durumda uygulanan mutlak bir istisna olduğundan, bu uygulamadan vazgeçilmesi ya da anılan Kanun kapsamında bazı istisna ve teşviklerden yararlanılıp bazı istisna ve teşviklerden yararlanılmaması mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2022 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 71
M Son Mevzuat Değişiklikleri 0 101
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 58
M 2020 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 29
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 89
M 2019 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 91
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 49
M 2019 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 42

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst