TEDAŞ'ın doğrudan temin usulüne göre yaptığı alımlarına ait hakediş ödemelerinin damga vergisinden muaf olup olmadığı

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü


Sayı : 90792880-155[4982]-229236 13.06.2018

Konu : TEDAŞ'ın doğrudan temin usulüne göre yaptığı

alımlarına ait hakediş ödemelerinin

damga vergisinden muaf olup olmadığı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, kurumunuzun doğrudan temin yoluyla mal ve hizmet alımları yaptığı belirtilerek bu alımlara ilişkin ödemeler nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; hükümlerine yer verilmiştir.Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IV.Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün 1/a fıkrasında, resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtların nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.Diğer taraftan, 15.09.1993 tarih ve 21699 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 12/08/1993 tarih ve 93/4789 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında elektrik üretim ve iletim hizmetlerini yapmak üzere Türkiye Elektrik Üretim, İletim Anonim Şirketi ile elektrik dağıtım hizmetlerini yapmak üzere Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi unvanlı iki ayrı iktisadi devlet teşekkülü kurulduğu, Türkiye Elektrik Üretim, İletim Anonim Şirketi ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi faaliyet konularının kapsamı, merkezleri ve sermayelerinin ana statülerinde belirtileceği hüküm altına alınmıştır.Öte yandan, 26/01/1994 tarih ve 21830 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Ana Statüsünün 1 inci maddesinde, bu Ana Statünün amacının; 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve değişiklikleri ile 5.2.1992 tarih ve 3771 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak ve söz konusu Kanun Hükmünde Kararname'ye dayanılarak çıkarılan, 12.8.1993 tarih, 93/4789 sayılı Kararname'nin eki Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) adı altında teşkil olunan İktisadi Devlet Teşekkülü'nün hukuki bünye, amaç ve faaliyet konuları, organları ve teşkilat yapısı, Müessese, Bağlı Ortaklık ve İştirak ve İşletmeleri ile bunlar arasındaki ilişkileri ve ilgili diğer hususları düzenlemek olduğu hükümlerine yer verilmiştir.Buna göre, Damga Vergisi Kanununun 8 inci maddesine göre resmi daire statüsünde bulunmayan kurumunuzun mal ve hizmet alımları nedeniyle yapmış olduğu hakediş ödemelerine ilişkin olarak düzenlediği kağıtların, damga vergisi uygulaması bakımından kişiden kişiye yapılan ödemeye ilişkin olması nedeniyle Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-a fıkrası uyarınca damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2019 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 134
M 2018 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 54
M 2018 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 156
M 2019 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 180
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 61
M 2021 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 121
M 2022 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 75
M 2022 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 64

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst