Taşımacılık hizmetinde KDV tevkifatı

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü​

Sayı
:​
E-39044742-130[Özelge]-958871
12.11.2021​
Konu
:​
Taşımacılık hizmetinde KDV tevkifatı
İlgi
:​
… tarih ve … evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.
İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinize ait araçlar ile yaptığınız karayolu yük taşımacılığı yanında başka nakliye firmalarından da nakliye hizmeti aldığınız, firmalardan aldığınız nakliye hizmeti tevkifat uygulama sınırının altında olduğundan Şirketinize tevkifatsız fatura düzenlendiği belirtilerek, Şirketiniz tarafından verilen yük taşımacılığı hizmetinde müşterilere düzenlenecek faturalarda tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hüküm altına alınmıştır.KDV Genel Uygulama Tebliğinin;-"Taşımacılık Hizmetleri" başlıklı (I/C-2.1.3.2.11.) bölümünün;-"Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı" başlıklı (I/C-2.1.3.2.11.1.) alt bölümünde,"Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.2.) bölümü kapsamındaki yük taşımacılığı hizmeti alımlarında (2/10), servis taşımacılığı hizmeti alımlarında ise (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.",-"Kapsam" başlıklı (I/C-2.1.3.2.11.2.) alt bölümünde,"Bu bölüm kapsamına, personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımları ile karayoluyla yapılan yük taşımacılığı hizmeti alımları (kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri hariç) girmektedir.Söz konusu hizmetlerin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması, ilgili birimlerden taşımacılıkla ilgili zorunlu belge ve sertifikaların alınıp alınmaması veya taşıma işinde kullanılan aracın özmal ya da sözleşmeli taşıt olup olmaması tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesisine engel değildir....Taşımacılık hizmetini yüklenen bir firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devretmesi durumunda, taşımacılık hizmetini alan tarafından bu kapsamda tevkifat yapılmaz. Ancak taşımacılık hizmetini yüklenen firma tarafından, taşımacılık hizmetini fiilen ifa eden firmadan alınan hizmet için KDV tevkifatı uygulanır.",-"Diğer Hizmetler" başlıklı (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde;"KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında (sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetleri hariç) söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır."hükmüne yer verilmiştir.Buna göre, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara verilen karayoluyla yük taşımacılığı hizmetinin fiilen Şirketiniz tarafından yapılması halinde, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.) bölümüne göre söz konusu hizmete ilişkin düzenlenen faturada (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.Diğer taraftan, söz konusu taşıma işinin Şirketiniz tarafından fiilen yapılmayarak alt yüklenici olan başka firmalara devredilmesi halinde taşımacılık işi nedeniyle alıcılara (Tebliğin "I/C-2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler" bölümünde belirtilenler hariç) düzenleyeceğiniz faturada KDV tevkifatı uygulanmayacaktır. Şirketiniz tarafından düzenlenen faturada fiilen yapılan taşımacılık işi ile başka firmaların yaptığı taşımacılık bedelinin ayrıştırılması halinde sadece doğrudan ifa edilen taşımacılık bedeline ilişkin KDV'nin tevkifata tabi tutulması, fiilen yapılan taşımacılık ile alt yüklenicilerin yaptığı taşımacılık bedelinin ayrıştırılmaması halinde toplam taşımacılık hizmet bedeli üzerinden KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.Öte yandan, alt yüklenicilerin fiilen gerçekleştirdikleri taşımacılık işi nedeniyle Şirketinize düzenledikleri taşımacılık hizmeti faturalarında KDV dahil bedelin tevkifat uygulama sınırını aşması halinde anılan Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.) bölümü kapsamında (2/10) oranında tevkifat uygulanacaktır.Ayrıca, Şirketiniz tarafından alt yükleniciler aracılığı ile verilen yük taşımacılığı hizmetinin Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde belirtilenlere ifa edilmesi halinde hizmete ilişkin Şirketinizce düzenlenecek faturalarda yer alan KDV tutarı üzerinden Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü gereğince (5/10) oranında tevkifat uygulanması gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.


(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst