Taşeron şirket tarafından çalıştırılan kapıcı ücretlerinde gelir ve damga vergisi uygulaması

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
13649056-155[01-2019-ÖZE_13]-E.40733
13.08.2020​
Konu
:​
Taşeron şirket tarafından çalıştırılan kapıcı ücretlerinde gelir ve damga vergisi uygulaması
İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, Sitenizin kapıcı ihtiyacını taşeron şirket … Hizmetleri Ltd. Şti.'nden karşıladığı, kapıcınızın taşeron işçi olarak çalıştığı, taşeron, kapıcı ve site yönetimi tarafından akdedilen belirsiz süreli üçlü sözleşmede, yapılacak işin konusunun kapıcı olarak belirlendiği belirtilerek, kapıcı ücretinden gelir ve damga vergisi kesilip kesilmeyeceği hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.A) GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde, "Ücret işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez." hükmü yer almaktadır.Aynı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde ise; hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlardır.) (Mürebbiyelere ödenen ücretler istisna kapsamına dahil değildir.) gelir vergisinden istisna edilmiştir.Öte yandan, aynı Kanunun 94 üncü maddesinde, "Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar." denilmiş; aynı maddenin (1) numaralı bendinde de, "Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç) istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben 103 ve 104 üncü maddelere göre tevkifat yapılacağı" hükme bağlanmıştır.Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan istisna özel fertler tarafından çalıştırılan kapıcılara yapılan ödemeleri kapsamakta olup, site yönetimleri tarafından istihdam edilerek doğrudan ücretli olarak çalıştırılan kapıcılara yapılan ücret ödemeleri de anılan hüküm uyarınca gelir vergisinden istisnadır.Dilekçeniz eki bilgi ve belgelerin incelenmesinden, …'in … Hizmetleri Ltd. Şti.'nin bordrolu çalışanı olduğu ve adı geçen şirketin personeli … aracılığıyla Sitenize kapıcılık hizmeti verildiği, bu hizmetin karşılığı olarak gerekli ödemelerin Sitenizce adı geçen şirkete yapıldığı, adı geçen şirketin diğer çalışanlarında olduğu gibi …'e yaptığı ücret ödemeleri üzerinden de gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yaptığı anlaşılmaktadır.Buna göre, Sitenizin kapıcılık hizmetini … Hizmetleri Ltd. Şti.'nden satın alması ve …'in Siteniz tarafından istihdam edilerek doğrudan kapıcı olarak çalıştırılmaması nedeniyle, alınan hizmetin karşılığı olarak adı geçen şirkete yapılan ticari mahiyetteki ödemenin ve şirket tarafından …'e yapılan ücret ödemelerinin Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan istisnaya konu edilmesi mümkün değildir.B) DAMGA VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 9 uncu maddesinde ise, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün 1/b fıkrasında, maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtların nispi damga vergisine tabi olduğu; Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün (34) numaralı fıkrasında ise, Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen ücretlere ilişkin kağıtların damga vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.Buna göre, Siteniz tarafından alınan kapıcılık hizmeti nedeniyle … Hizmetleri Ltd. Şti.'ne yapılan ödemelere ilişkin düzenlenen kağıtlar, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar arasında yer almadığından damga vergisine tabi değildir.Diğer taraftan, … Hizmetleri Ltd. Şti.'nin kadrolu çalışanı …'e yapılan ücret ödemelerinin Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesi ve 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV/34 fıkrası kapsamına girmemesi nedeniyle, bu ödemeler nedeniyle düzenlenen kağıtların ihtiva ettiği tutar üzerinden 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-b fıkrası uyarınca damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst