Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun bankalar nezdinde bulunan mevduat hesaplarının Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamında tevkifata tabi olup olmadığı hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
64597866-120[Geç-67]-E.17992
21.08.2020​
Konu
:​
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun bankalar nezdinde bulunan mevduat hesaplarının Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamında tevkifata tabi olup olmadığı hk.







İlgi
:​
04.12.2018 tarihli özelge talep formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ekinin incelenmesinden; Bankanız uhdesinde bulunan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna ait mevduat hesapları üzerinden elde edilecek faiz gelirlerinin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesi kapsamında tevkifata tabi olup olmayacağı hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmış olup, konu hakkında Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.



193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin birinci fıkrasında; sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı, faiz, kira ve benzeri iratların menkul sermaye iradı olduğu hükme bağlanmış olup, aynı maddenin,



-(7) numaralı bendinde mevduat faizleri,



-(12) numaralı bendinde faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr payları ile kâr, ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr payları ve özel finans kurumlarınca kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları,



-(14) numaralı bendinde ise Menkul kıymetleri geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında sağlanan menfaatler,



menkul sermaye iratları arasında sayılmıştır.



Anılan Kanunun Geçici 67 nci maddesinde, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elde tutulması ve elden çıkarılmasından sağlanan gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve katılım bankalarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemelere yer verilmiş olup, anılan maddenin (4) numaralı fıkrasında; bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına yürütülen faizler hariç olmak üzere, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından ödemeyi yapanlarca %15 oranında vergi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmıştır.



Aynı maddenin (5) numaralı fıkrasında ise "Gelir sahibinin gerçek veya tüzel kişi ya da dar veya tam mükellef olması, vergi mükellefiyeti bulunup bulunmaması, vergiden muaf olup olmaması ve elde edilen kazancın vergiden istisna olup olmaması (1), (2), (3) ve (4) numaralı fıkra hükümleri uyarınca yapılacak tevkifatı etkilemez. " hükümlerine yer verilmiştir.



Geçici 67 nci maddenin (4) numaralı fıkrası kapsamında bazı tevkifat oranları, mevduat faizleri üzerinden 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar ile vadesine göre %0 ila %15 arasında değişen oranlarda, döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler üzerinden ise vadesine göre %18 ve %20 oranında değişen oranlarda uygulanmak üzere belirlenmiş bulunmaktadır.



Bu çerçevede, gerek vergi kanunlarında gerekse kendi özel kanunlarında gelir ve kurumlar vergisinden muaf olduğu belirtilen kurum ve kuruluşlarca elde edilen mevduat faizleri üzerinden Geçici 67 nci maddenin (4) ve (5) numaralı fıkraları gereğince tevkifat yapılması gerekmekte olup, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Bankanız nezdinde bulunan mevduat hesaplarına yürütülen faiz gelirleri üzerinden tevkifat yapılacağı tabiidir.



Bilgi edinilmesini rica ederim.











(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst