Tapu Senedine istinaden KDV'nin indirilip indirilemeyeceği

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı
:​
21152195-130-1780
16.01.2017​
Konu
:​
Tapu Senedine istinaden KDV'nin indirilip indirilemeyeceğiİlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Torbalı Vergi Dairesi 1…vergi kimlik numaralı … Şti.'den 28.05.2015 tarihinde 1.000.000 TL. değerinde gayrimenkul alışında bulunduğunuzu fakat talep etmenize rağmen bu işleme ait faturanın satıcı firma tarafından düzenlenmediğini belirterek elinizde bulunan tapu senedine istinaden gayrimenkule ait 180.000 TL. katma değer vergisinin (KDV) indirim konusu yapılıp yapılamayacağı sorulmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanununun;

-29/1 inci maddesinde,

"1.Mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden,bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak aşağıdaki vergileri indirebilirler:

a) Kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi,

b) İthal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi,

..."


-29/3 üncü maddesinde,

"3. İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir."

-34 üncü maddesinde,

"1.Yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait Katma Değer Vergisi,alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebilir.

2.Katma Değer Vergisinin fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesine gerek görülmeyen işlemlerde vergi indiriminin nasıl belgelendirileceği Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit olunur. "


hükmü yer almaktadır.

Buna göre, mükellefler tarafından yüklenilen KDV nin indirim konusu yapılabilmesi için, KDV nin fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilmesi, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak kaydıyla fatura ve benzeri belgenin defterlere kaydedilmesi, yüklenilen KDV nin faaliyetine ilişkin olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmekte olup, tapu senedine istinaden KDV indirimi yapılması mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst