Süresi içerisinde beyan edilmeyen sözleşmelerin tek beyanname ile beyan edilip edilmeyeceği

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)


Sayı : 66813766-155-3849 04.01.2018

Konu : Süresi içerisinde beyan edilmeyen

sözleşmelerin tek beyanname ile beyan

edilip edilmeyeceği

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, serbest muhasebeci mali müşavir olarak faaliyette bulunduğunuz, sürekli damga vergisi mükellefiyetinizin olmadığı, 52 ayrı müşterinizle …/…/2015 tarihinde imzaladığınız hizmet sözleşmeleriyle ilgili olarak süresi içinde damga vergisi beyannamesi ile toplu beyanda bulunduğunuz, ancak 2015 yılı içinde farklı tarihlerde 27 ayrı müşterinizle imzaladığınız hizmet sözleşmeleri ile ilgili olarak damga vergisi beyannamesi vermeyi unuttuğunuz belirtilerek, söz konusu hizmet sözleşmelerine ilişkin damga vergilerinin tek bir damga vergisi beyannamesi ile beyan edilip edilemeyeceği ile geç beyandan dolayı usulsüzlük cezasının ne şekilde kesileceği ve sonraki yıllarda bu müşterilerinizle tekrar hizmet sözleşmelerinin yenilenip yenilenmeyeceği hususlarında Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanun'daki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; 2 nci maddesinde, vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhlerin de damga vergisine tabi olduğu; 3' ncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı; 10 uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olacağı, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği; 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında da, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktarın aynı nispette vergiye tabi olacağı; 22 nci maddesinin (a) bendinde, Maliye Bakanlığınca belirlenen mükellefler, kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisinin, ertesi ayın yirminci (371 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca yirmiüçüncü) günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirileceği ve yirmialtıncı günü akşamına kadar ödeneceği; (b) bendinde, (a) bendi dışındaki hallerde, kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirileceği ve aynı süre içinde ödeneceği; maddenin son fıkrasında, Maliye Bakanlığının, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye, lüzum göreceği işlemlere ilişkin kâğıtlara ait verginin yukarıdaki sürelere bağlı kalmaksızın ve beyanname aranmaksızın kâğıdın düzenlenmesinden önce veya noterlerce işleme tâbi tutulması sırasında ödenmesi zorunluluğunu getirmeye, vergiyi işlem anında ilgili kamu kurum veya kuruluşuna makbuz karşılığı ödettirmeye yetkili olduğu; 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, birden fazla kişi tarafından imza edilen kağıtlara ait vergi ve cezanın tamamından imza edenlerin müteselsilen sorumlu olduğu hükme bağlanmıştır.Aynı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.Ayrıca, 16,32,43 ve 44 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğlerinde sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmek zorunda olan kurum ve kuruluşlar sayılmıştır.Diğer taraftan, 44 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin "Serbest meslek erbabının sürekli damga vergisi mükellefiyetine ilişkin uygulama" başlıklı bölümünde, 32 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde yer alan listeye 43 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile eklenen 13 üncü sıradan sonra gelmek üzere "serbest meslek erbabı"nın da eklenmesinin uygun görüldüğü; buna göre, 488 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmesi durumunda, bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisinin, ertesi ayın yirminci (371 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca yirmiüçüncü) günü akşamına kadar gelir vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine damga vergisi beyannamesi ile bildirilip yirmialtıncı günü akşamına kadar ödenmesi gerektiği belirtilmiştir.Öte yandan, 02/01/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde, meslek mensubu ücret sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve belli bir meblağı kapsamasının şart olduğu, 14 üncü maddesinde ise, ücret sözleşmelerinin münferit ya da süreli olarak yapılabileceği, süreli sözleşmelerin en az bir yıllık olmasının şart olduğu belirtilmiştir.Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, tarafınızca da imzalanan söz konusu sözleşmelere ait damga vergisinin mükelleflerinden biri olduğunuz dikkate alındığında, • Sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmemeniz ve söz konusu sözleşmenin tarafı olan müşterilerinizin de sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunmaması halinde, hizmet sözleşmelerine ait damga vergisinin taraflardan herhangi biri tarafından anılan Kanunun 22 nci maddesinin (b) bendi kapsamında her bir sözleşmenin ayrı ayrı beyan edilerek ödenmesi gerekmekte olup, toplu olarak tek bir damga vergisi beyannamesi ile beyan edilip ödenmesi mümkün bulunmamaktadır. Ancak tüm sözleşmelerin tarafınızca beyan edilmesi durumunda, aynı tarihli sözleşmelerin aynı beyanname ile beyan edilmesinin mümkün bulunduğu tabiidir.


 • Sürekli damga vergisi mükellefiyetinizin bulunması durumunda ise, Kanunun 22 nci maddesinin (a) bendi kapsamında, aynı beyan döneminde düzenlenen sözleşmeleri aynı beyanname ile beyan etmeniz mümkün bulunmaktadır.


 • Mali müşavirliğini yaptığınız müşterilerinizle düzenlediğiniz hizmet sözleşmelerinin süresi, içeriği ve geçerlilik şartları gibi hususlar 3568 sayılı Kanun uygulaması ile ilgili olup, bu hususlardan ari olarak Damga Vergisi Kanunu yönünden, söz konusu sözleşmelerin süresinin, bu sözleşmelere şerh konulması veya yeni bir sözleşme veyahut bu mahiyette bir kağıt düzenlenmesi şeklinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın kendiliğinden uzaması durumunda, sözleşme süresinin bitimini izleyen yıllar için ayrıca damga vergisi aranılmaması gerekmektedir.


Diğer taraftan, "Mükelleflerin İzahat Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik" in 3 üncü maddesinde özelge; mükelleflerin veya vergi sorumlularının vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından, kendilerince açık olmayan ve tereddüt ettikleri konular hakkında yazılı olarak açıklama talebinde bulunmaları üzerine yetkili makamlarca kendilerine verilen yazılı görüş olarak tanımlanmış olup, anılan yönetmeliğin "Özelge Talebinin Kapsamı" başlıklı 8 inci maddesinin (e) fıkrasında, mükelleflerin ve vergi sorumlularının vergi uygulamaları ile ilgili işlemlerinin gerçekleşmesinden sonra yaptıkları başvuruları ile Kanunun 122 nci maddesine göre vergi hataları ile ilgili yapılan düzeltme talepleri ve 124 üncü maddesine göre Maliye Bakanlığınca incelenecek olan şikâyet yoluyla müracaatlarının özelge kapsamında değerlendirilemeyeceği hususu belirtildiğinden, süresinde yerine getirilmeyen yükümlülük nedeniyle uygulanacak cezalara ilişkin görüş talebinizin özelge kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Benzer konular Forum Tarih
M Son Mevzuat Değişiklikleri 0 43
M Son Mevzuat Değişiklikleri 0 189
M 2022 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 51
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 32
M Vergi Mevzuatı 0 110
M İşbaşı Eğitim Programı (İEP) 0 41
M 2018 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 80
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 25

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst