Şubeye ait çamaşırların merkez otelde yıkanması halinde, söz konusu yıkama hizmetinde KDV ve belge düzeni hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
11395140-105[VUK-1-21429]-E.356111
08.05.2020​
Konu
:​
Otel işletmeciliği yapan şirket tarafından merkezden şubeye düzenlenecek faturanın tevkifata tabi olup olmadığı

İlgide kayıtlı özelge talep formuzun tetkikinden; firmanızın otel sektöründe hizmet vermekte olduğu, otel, konaklama hizmeti verilmek üzere aynı kimlik numarası ile yeni bir şube açtığınız ve şubeye ait çamaşırların merkez otelde yıkandığı belirtilerek, söz konusu yıkama hizmetine ilişkin düzenlenecek faturalarda tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

I- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI:

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun (1/1) maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, Şirketiniz şubesine ait çamaşırların Şirket merkezinde yıkanmasına ilişkin olarak KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.

II- VERGİ USUL KANUNU UYGULAMASI:

213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

- 227 nci maddesinin birinci fıkrasında, bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsikinin mecburi olduğu,

- 229 uncu maddesinde, faturanın satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu,

- 231 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde, faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı,

- 232 nci maddesinde, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, serbest meslek erbabına, kazançları basit usulde tesbit olunan tüccarlara, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere, vergiden muaf esnafa sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunların da fatura istemek ve almak mecburiyetinde olduğu; yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tesbit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin (2019 yılı için) 1200,-TL'yi geçmesi veya bedeli (2019 yılı için) 1200,- TL'den az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesinin mecburi olduğu

hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, firmanız şubesine ait çamaşırların merkezde yıkanmasına ilişkin olarak merkezden şubeye fatura düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2022 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 96
M 2022 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 78
M Son Mevzuat Değişiklikleri 0 108
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 72
S Form ve Dilekçe Örnekleri 0 90
M 2020 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 66
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 67
M 2021 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 108

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst