Stokta kalan ilaçların serbest meslek kazancı hesaplanmasında ne şekilde dikkate alınacağı

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığı

(Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü)


Sayı
:​
46480499-120.04.01[2018/1648]-E.55656
13.08.2020​
Konu
:​
Stokta kalan ilaçların serbest meslek kazancı hesaplanmasında ne şekilde dikkate alınacağı

İlgi
:​
09/02/2018 tarihli özelge talep formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunda, veterinerlik faaliyetinde bulunduğunuz, tedavi amaçlı ilaç alımı yaptığınız, kampanyalar nedeniyle yıl sonlarında alışlarınızın fazla olduğu, 01/01/2018 tarihi itibariyle serbest meslek faaliyetinde bulunmanız nedeniyle defter beyan sistemi uygulamasına başlandığından, yıl sonunda tedavi amaçlı almış olduğunuz ilaçlardan stoklarınızda kalanları ne şekilde değerlendireceğiniz, serbest meslek kazancınızın hesaplanmasında ne şekilde dikkate alınacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;65 inci maddesinde, "Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır." hükmü,67 nci maddesinde, "Serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan farktır.Serbest meslek erbabı, mesleki kazançlarını Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tuttukları "Serbest meslek kazanç defteri"ne istinaden tespit ederler."
hükmüyer almaktadır.Aynı Kanunun 68 inci maddesinde ise serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilecek giderler bentler halinde sayılmış olup, maddenin birinci fıkrasının (7) numaralı bendinde mesleki faaliyetin ifası için ödenen mal ve hizmet alım bedellerinin serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan gider olarak indirim konusu yapılabileceği belirtilmiştir.Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 210 uncu maddesinde,"Serbest meslek erbabı bir (Kazanç defteri) tutarlar.Bu defterin bir tarafına giderler, diğer tarafına da hasılat kaydolunur…"
hükmüne yer verilmiştir.Ayrıca, serbest meslek kazançlarında geçerli olan "tahsil esası" kuralı gelirler ve giderler yönünden geçerli olduğundan yıl içerisinde mal ve hizmet alım bedelleri için yapılan ödemelerin tamamının satın alındığı yılda gider olarak dikkate alınacağı tabiidir.Bu hükümlere göre, serbest meslek kazancı kapsamında değerlendirilen veterinerlik faaliyetiniz sırasında ticari amaçlı alım satıma konu olmayan ve serbest meslek faliyetinizin sürdürülmesi için zorunlu olarak tedavi amaçlı alınan ilaçların, hayvanların tedavisinde kullanılmayan kısmı da dahil olmak üzere tamamının ilgili geçici ve yıllık vergilendirme dönemlerinde, kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst