Spor kulübü derneği adına yapılan bağışların pos cihazı aracılığı ile tahsilinde belge düzeni.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
64950229-105[2018-026]-E.54415
05.11.2019​
Konu
:​
Spor kulübü derneği adına yapılan bağışların pos cihazı aracılığı ile tahsilinde belge düzeni.
İlgi
:​


İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile … Kulübü Derneğinin "…" ismi ile taraftara yönelik bir kampanya başlattığı, bu kampanyanın idari-mali-organizasyon ve bu faaliyetlerin yönetimine dair şirketiniz ile … Kulübü Derneği arasında hizmet alım sözleşmesinin imzalandığı, söz konusu sözleşmeye göre kampanyanın şirketiniz tarafından yürütüleceği, katılımcılardan yapılacak bağış tahsilatlarının banka pos cihazı kullanılarak tamamen şirketinizin banka hesaplarına yatırılacağı, bunun karşılığında kulübün yetkili organlarının ödeme talimatlarının, şirketinizin banka hesaplarından yapılacağı, sözleşme gereği, kampanya kapsamında katılımcılardan elde edilen bağış niteliğindeki bu tahsilatların şirketiniz hesaplarına kulüp için yatırılıp bu hesaplardan kulüp adına ödemeler yapılacağı, pos cihazları ile yapılan tahsilatların şirketinizin gelirlerine, yapılan ödemelerin ise şirketinizin giderlerine dahil olmayacağı, şirketiniz tarafından sözleşmede yer alan oran üzerinden hesaplanacak hizmet bedeli kadar faturanın kulübe ayrıca düzenleneceği, katılımcılardan toplanan bağışlar nedeniyle kulüp tarafından şirketinizin ticari unvanının ve bağışçının isminin yer aldığı dernek alındı belgesinin düzenleneceği belirtilerek söz konusu hususlara ilişkin Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDENKurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Bilanço Esasında Ticari Kazancın Tespiti" başlıklı 38 inci maddesinde, bilanço esasına göre ticari kazancın, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet fark olduğu, bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce işletmeye ilave olunan değerlerin bu farktan indirileceği, işletmeden çekilen değerlerin ise farka ilave olunacağı, ticari kazancın bu şekilde tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu Kanunun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine uyulacağı hükmüne yer verilmiştir.Gelir Vergisi Kanununun "İndirilecek Giderler" başlıklı 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında ise, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin, ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceği hüküm altına alınmış olup bu kapsamda indirilebilecek giderler, işletme ile ilgili olan ve kazancın elde edilmesi ve idamesi için yapılan giderlerdir.Buna göre, şirketinizin idari-mali-organizasyon ve bu faaliyetlerin yönetimine dair … Spor Kulübü Derneği ile yaptığı sözleşme uyarınca; Derneğin taraftarlara yönelik başlatmış olduğu "…" isimli kampanya kapsamında şirketiniz tarafından katılımcılardan banka pos cihazları kullanılarak tahsil edilecek tutarların şirketin gelirleriyle hiçbir şekilde ilişkilendirilmemesi ve söz konusu tutarların anlaşma doğrultusunda anılan Derneğin hesabına aktarılması halinde kurum kazancının bir unsuru olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir.Ancak, tahsil edilen söz konusu tutarların adı geçen Dernek hesaplarına aktarılmayarak şirketiniz tarafından kullanılması halinde ise bu tutarların kurum kazancınıza dahil edilmesi gerektiği tabiidir.Ayrıca, … Kulübü Derneğine sözleşme kapsamında verilen hizmet karşılığında elde edilecek gelirin kurum kazancınıza dahil edilmesi gerekmekte olup söz konusu kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için şirketiniz tarafından yapılacak genel giderlerin de kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.KDV KANUNU YÖNÜNDEN3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.Buna göre, özelge talep formu ekinde yer alan sözleşme kapsamında …Kulübü Derneğinin şirketiniz aracılığıyla bağış toplaması herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığını teşkil etmediğinden KDV nin konusuna girmemektedir.Diğer taraftan, … Kulübü Derneğine sözleşme kapsamında bağış toplanmasına ilişkin verilen hizmet bedeli üzerinden 3065 sayılı Kanunun 1/1 maddesine göre KDV hesaplanması gerekmektedir.VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN :213 sayılı Vergi Usul Kanununun "İspat edici kağıtlar" başlıklı 227 nci maddesinde; "Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir." hükmü yer almakta olup, söz konusu kayıtların ise esas itibariyle aynı Kanunun 229 ve müteakip maddelerinde düzenlenen veya Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanılarak düzenlenmesi uygun görülen belgelerden biri ile tevsiki zorunlu bulunmaktadır.Bu kapsamda, mezkûr Kanunun;- 229 uncu maddesinde; faturanın, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu,- 231 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı fıkrasında, faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde düzenleneceği ve bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı,- 232 nci maddesinde de, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin: birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, serbest meslek erbabına, kazançları basit usulde tesbit olunan tüccarlara, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere ve vergiden muaf esnafa sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunların da fatura istemek ve almak mecburiyetinde olduğuhükme bağlanmıştır.Bu bağlamda, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere satıcı tarafından düzenlenmesi Kanunen zorunlu olan faturanın, mal teslimlerinde teslimin, hizmet ifalarında ise ifanın gerçeklemesini müteakiben yedi gün içerisinde müşteri adına düzenlenmesi gerekmektedir.Diğer yandan, kredi/banka kartları, esas itibariyle, işletme tarafından yapılan bir mal satışı veya hizmet ifasının bedelinin ödenmesi için kullanılan bir ödeme aracıdır. Fatura ise, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında düzenlenen ve borçlanılan meblağı gösteren tahakkuk belgesi olup, ödeme belgesi değildir. Dolayısıyla fatura, mükellefler tarafından kredi/banka kartı ile yapılan ödemelere ilişkin düzenlenmemekte, kural olarak mal/hizmet satışına ilişkin olarak tanzim edilmektedir.Buna göre, … Kulübü Derneği ile idari mali organizasyon ve bu faaliyetlerin yönetimine dair yaptığınız sözleşme kapsamında, adı geçen Derneğe şirketiniz tarafından verilen hizmet için, genel hükümler çerçevesinde, Dernek adına fatura düzenlemeniz gerekmektedir.Öte yandan, söz konusu sözleşme kapsamında adı geçen Dernek adına şirketiniz POS cihazı aracılığıyla yapılarak banka hesaplarınıza alındığı belirtilen nakdi bağış ve yardım tahsilatları için, şirketinizin Vergi Usul Kanunu kapsamında belge düzenleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak, bu durumun, söz konusu nakdi bağışlara/yardımlara ilişkin olarak varsa ilgili diğer mevzuattaki yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmeyeceği tabiidir.Bilgi edinilmesini rica ederim.(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M Ana Sözleşme Amaç Konu Örnekleri 0 50
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 86
M 2019 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 84
M 2019 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 88
M 2018 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 38
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 74
M 2020 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 31
M 2021 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 38

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst