Spor Genel Müdürlüğünün Stadyum kiralamasında KDV

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı

(Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü)


Sayı
:​
76464994-130[KDV.2020.265]-165921
02.11.2021​
Konu
:​
Spor Genel Müdürlüğünün Stadyum kiralamasında KDV

İlgi
:​
…evrak kayıt tarihli ve ... evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, katma değer vergisi (KDV) mükellefiyeti bulunmayan Derneğiniz ile Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında düzenlenecek sözleşmeye istinaden, … Stadyumu'nun Derneğinizce 3 yıl süreyle kiralanacağı belirtilerek, söz konusu kiralamaya ilişkin bedelin KDV ye tabi olup olmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.3065 sayılı KDV Kanununun;-1/1 inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti kapsamında Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,-1/3-f maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinin KDV ye tabi olduğu,-17/4-d maddesinde, iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemlerinin KDV den istisna olduğu,-17/4-p maddesinde, Hazinece yapılan taşınmaz teslimi ve kiralamaları, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni ve ön izin verilmesi işlemleri ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslimlerinin KDV den istisna olduğuhüküm altına alınmıştır.KDV Genel Uygulama Tebliğinin;- (II/F-4.4.) bölümünde;"3065 sayılı Kanunun (1/3-f) maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri vergiye tabi tutulmuştur. Buna mukabil Kanunun (17/4-d) maddesi ile iktisadi işletmelere dâhil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri vergiden istisna edilmiştir.Bu istisna uygulamasının kapsamına yalnızca taşınmazlar girmekte olup, Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde sayılan diğer mal ve hakların kiralanması işlemleri genel hükümler çerçevesinde KDV'ye tabidir.İktisadi işletmelere dâhil olmayan gayrimenkullerin (arazi, bina ve bunlarla birlikte kiralanan mütemmim cüzü ve teferruatı, voli mahalleri ve dalyanlar ile gayrimenkul olarak tapu sicilinde tescil edilen hakların) kiralanması işlemleri KDV'ye tabi değildir; sadece iktisadi işletmeye dâhil gayrimenkullerin kiralanması işlemi KDV'ye tabidir.Yukarıda sayılan gayrimenkuller dışında kalan ve Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde sayılan diğer mal ve hakların (arama, işletme, imtiyaz hakları ve ruhsatları ve diğer hakların) kiralanması işlemleri iktisadi işletmeye dâhil olup olmadığına bakılmaksızın KDV'ye tabi bulunmaktadır.",- (II/F-4.15.) bölümünde;" Hazinece yapılan taşınmaz teslimi ve kiralamaları, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni ve ön izin verilmesi işlemleri ile TOKİ Başkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslimleri KDV'den müstesnadır.Hazine ibaresi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli I sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerini kapsamakta olup, örneğin söz konusu cetvelde sayılmayan Üniversiteler "Hazine" kavramı içerisinde yer almamaktadır. Dolayısıyla bunlar tarafından yapılacak taşınmaz teslimi ve kiralamaları, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni ve ön izin verilmesi işlemleri verginin konusuna girmesi halinde bu istisna kapsamında değerlendirilmez."açıklamaları yer almaktadır.Buna göre, Hazine kavramı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerini kapsadığından, Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatında yer alan Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ait … Stadyumu'nun Derneğinize kiralanması işlemi, KDV Kanununun 17/4-p maddesi uyarınca KDV'den istisna olacaktır.Bilgi edinilmesini rica ederim.


(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M Ana Sözleşme Amaç Konu Örnekleri 0 73
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 115
M 2019 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 63
M 2019 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 100
M 2019 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 108
M 2018 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 56
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 97
M 2020 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 47

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst