Sözleşmenin süresinin uzatılmasına yönelik düzenlenen zeyilnamenin 6446 sayılı Kanun kapsamında damga ve harç muafiyeti hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Himetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)


Sayı : 90792880-155.15[2016/4194]-382550 27.09.2018

Konu : Sözleşmenin süresinin uzatılmasına

yönelik düzenlenen zeyilnamenin

6446 sayılı Kanun kapsamında damga ve harç muafiyeti

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, … İli … Köyünde İnşa edilecek olan … Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesine ilişkin olarak şirketiniz ile lisans sahibi … Enerji Üretim A.Ş. arasında …/…/2015 tarihinde imzalanan sözleşmeye ait damga vergisinin … Enerji Üretim A.Ş. tarafından beyan edilerek ödendiği belirtilerek, söz konusu sözleşmenin süre uzatımına yönelik olarak imzalanan …/…/2016 tarihli zeyilname ve alt yüklenici firmalar ile imzalayacağınız sözleşmelerin 6446 sayılı Kanun kapsamında damga vergisi ve harçtan müstesna olup olmayacağı hususunda görüş istenildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 2 nci maddesinde, vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhlerin damga vergisine tabi olacağı; 14 üncü maddenin ikinci fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktarın aynı nispette vergiye tabi olacağı, bunların devri halinde aslından alınan verginin dörtte birinin alınacağı, üçüncü fıkrasında ise, mukavelenamelerin müddetinin uzatılması halinde aynı miktar veya nispette vergi alınacağı hüküm altına alınmıştır.

Bakanlığımızın 01.02.1973 tarih ve 6483-6 sayılı genel yazısında, mukavelename sürelerinin, ilk mukaveledeki işten ayrı olarak, yeniden bir iş veya taahhüdü icap ettirecek şekilde uzatılması halinde, artan belli ya da hesap edilebilir meblağ üzerinden nispi damga vergisine tabi tutulması gerektiği belirtilmiştir.

Bu itibarla, özelge talep formunuzda belirtilen işe ilişkin üretim tesisleriyle ilgili olarak lisans belgesi sahibi firmayla düzenlediğiniz sözleşmenin süresinin uzatımına ilişkin zeyilname başlıklı kağıt ile iş artışı olmaksızın işin süresinde bitirilememesinden dolayı ilave süre verilmesi halinde, söz konusu zeyilnamenin damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

Öte yandan, 492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasında, noter işlemlerinden bu kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanların noter harçlarına tabi olduğu; 41 inci maddesinde, noter harçlarının (2) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne göre nispi, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınacağı; 42 nci maddesinde, değer veya ağırlık ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (2) sayılı tarifede yazılı değer veya ağırlığın esas olduğu, menkul ve gayrimenkul mallar hakkında alım, satım, taahhüt ve rehinle ilgili her nevi mukavele, senet ve kağıtlarda değer gösterilmesinin mecburi olduğu, rehin bordroları ile kamu idarelerine verilmek üzere ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uyulacağına ilişkin olarak düzenlenen taahhütnameler hakkında bu hükmün uygulanmayacağı; 47 nci maddesinde, sürenin uzatılması ve vadenin yenilenmesi halinde asıl senet, mukavele ve kağıtlardan alınmış olan harcın yarısının alınacağı; 123 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise, özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 30/03/2013 tarih ve 28603 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde 31/12/2015 tarihine kadar ilk defa işletmeye girecek üretim lisansı sahibi tüzel kişilere sağlanan teşvikler uyarınca, üretim tesislerinin yatırım döneminde, üretim tesisleriyle ilgili yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtların damga vergisi ve harçtan müstesna olduğu hükme bağlanmış, 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 14/12/2015 tarihli ve 2015/8317 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 2 nci maddesiyle, teşvik sağlanmasına ilişkin süre 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu itibarla, 6446 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, 31/12/2020 tarihine kadar işletmeye girecek üretim tesislerinin yatırım döneminde ve sadece üretim tesisleriyle ilgili olarak lisans belgesi sahibi firmalarla diğer firmalar arasında düzenlenen kağıtlara ve yapılan işlemlere, yatırım döneminde üretim tesisleriyle ilgili olduklarının tevsiki kaydıyla damga vergisi ve harç istisnası uygulanacaktır. Söz konusu istisna uygulamasında, harcın doğduğu işlemin yapıldığı tarihte, damga vergisinde kağıdın düzenlendiği tarihte istisna şartlarının varlığı aranacaktır.

Özelge talep formunuzun ekinde yer alan, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından … İli'nde kurulacak olan … Barajı ve Hidroelektrik Santralı üretim tesisinde …/…/2012 tarihinden itibaren 49 yıl süreyle üretim faaliyeti göstermek üzere … Elektrik Enerji Üretim A.Ş. adına düzenlenen …/…/2012 tarih ve … no.lu Üretim Lisansı Belgesinin "Özel Hükümler" başlıklı bölümünün üretim tesisine ilişkin bilgilerin bulunduğu birinci maddesinde, tesis tamamlanma tarihinin 08/05/2019 olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, 31/12/2020 tarihinden önce tamamlanacağı anlaşılan işe ilişkin olarak lisans sahibi … Enerji Üretim A.Ş. ile şirketiniz arasında düzenlenen …/…/2016 tarih ve … no.lu zeyilnameye, … İlinde kurulacak olan … Barajı ve Hidroelektrik Santrali üretim tesisinin yatırım döneminde münhasıran bu tesis ile ilgili düzenlendiğinin tevsiki kaydıyla, harç istisnası uygulanması mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 6446 sayılı Kanun kapsamında üretim tesislerinin yatırım döneminde ve sadece üretim tesisleriyle ilgili olarak lisans belgesi sahibi firmalarla diğer firmalar arasında düzenlenen kağıtlara ve yapılan işlemlere istisna uygulanacağı dikkate alındığında, söz konusu işe ilişkin olarak şirketiniz ile alt yükleniciler arasında düzenlenecek sözleşmelere bu Kanun kapsamında istisna uygulanması mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst