Sözleşme ve ihale kararının 3833 sayılı Kanun kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü


Sayı : 97895701-155[2018/213]-E.51171 16.01.2019

Konu : Sözleşme ve ihale kararının 3833

sayılı Kanun kapsamında damga

vergisinden istisna olup olmadığı

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı tarafından ihalesi yapılan 3 Kalem Mühimmat Alımı işi ile ilgili açılan 2018/… kayıt numaralı ihalenin …/2/2018 tarihinde onaylandığı belirtilerek, söz konusu işe ilişkin alınan ihale kararı ve düzenlenen sözleşmenin 3833 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde; bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı hükmü yer almaktadır.

Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/9 fıkrasında, resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmelerin; "II-Kararlar ve mazbatalar" başlıklı bölümünün 2 inci maddesinde, ihale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının nispi damga vergisine tabi olacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan 3833 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunun "Silah ve benzeri malzemelerle ilgili istisnalar" başlıklı 4 üncü maddesinde, "1 inci madde gereğince uygulanacak hizmetlerin yürütülmesi için yurtdışından sağlanacak her çeşit silah sistemi, silah, mühimmat, araç, gereç, malzeme ve hizmetler için öncelikle döviz tahsisi yapılır. Bu silah sistemleri, silah, mühimmat, araç, gereç ve malzemelerin dışalımları her türlü vergi, resim, harç, zam, ardiye ücreti ve fon kesintilerinden müstesnadır." hükmüne yer verilmiştir.

2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 19 uncu maddesinde ise bütçe kanunları ve diğer kanunlarla Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerine tanınan gümrük, her türlü vergi, resim, harç ve ardiye ücretlerine ilişkin muafiyet ve istisna hükümlerinin Jandarma Genel Komutanlığı hakkında da uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede, 3833 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca, söz konusu silah sistemi, silah, mühimmat, araç, gereç, malzeme ve hizmetlerin dış alımları nedeniyle düzenlenecek kağıtlara damga vergi istisnası uygulanması mümkün olup, yurtiçi alımlar nedeniyle düzenlenen ihale kararı ve sözleşmenin bu Kanun kapsamında damga vergisinden istisna tutulması mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst