Sosyal medya hesaplarından yayınlanan reklam amaçlı oyunlar için ödenen tutarlardan vergi kesintinin hangi oranda olduğu hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
62030549-120[94-2020/843]-E.923947
11.12.2020​
Konu
:​
Sosyal medya hesaplarından yayınlanan reklam amaçlı oyunlar için ödenen tutarlardan vergi kesintinin hangi oranda olduğu hk.

İlgi
:​
23/07/2020 tarihli ve 2141911 sayılı özelge talep formu.


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; sinema, dizi ve tiyatro oyunculuğu faaliyetinden dolayı serbest meslek mükellefi olduğunuzu ve özel şirketler için şahsınıza ait sosyal medya hesaplarınızdan (instagram, facebook vb.) reklam içerikli oyunlar paylaştığınızı belirterek, söz konusu paylaşımlar aracılığıyla hizmet verdiğiniz firmalar tarafından adınıza yapılacak ödemeler üzerinden hangi oranda tevkifat yapılacağı hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmış olup, Başkanlığımız görüşüne aşağıda yer verilmiştir.193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinin birinci fıkrasında, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiştir.Ticari faaliyet bir tür emek-sermaye organizasyonuna dayanmakta olup bir gerçek kişinin ticari kazanç açısından gelir vergisi mükellefi olması için faaliyetin ticari bir organizasyona bağlı olarak yürütülmesi ve devamlılık arz etmesi gerekmektedir.Öte yandan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, "Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar." denildikten sonra, aynı maddenin on sekizinci bendinde, Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamına giren ödemelerden vergi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmıştır.Diğer taraftan, 19/12/2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 18/12/2018 tarihli ve 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında ve Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlara internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden vergi kesintisi yapılması gerektiği yönünde düzenleme yapılmış olup, söz konusu Karar ile ilgili açıklamaların yer aldığı 1 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin;-"15.3.11.1.1. İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler üzerinden yapılacak vergi kesintisi" başlıklı bölümünde;Ayrıca, internet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracılık eden gerçek kişilere yapılan ödemelerde vergi kesintisi oranı %15 olarak uygulanacaktır. Söz konusu vergi kesintisi uygulamasında gerçek kişinin tam veya dar mükellef olmasının bir önemi bulunmamaktadır.İnternet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracılık edenlerin mükellef olup olmadığına bakılmaksızın, bu hizmetlere ilişkin ödemelerden vergi kesintisi yapılması gerekmektedir......"açıklamaları yer almaktadır.Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, internet ortamında reklam içerikli oyunlar paylaşarak verdiğiniz reklam hizmeti nedeniyle, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişilerce tarafınıza yapılan ödemeler üzerinden %15 oranında vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst