Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık bildirgelerde damga vergisi istisnası

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı

(Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü)


Sayı
:​
50426076-155[8-2019-19-1200]-E.38389
28.04.2020​
Konu
:​
Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık bildirgelerde damga vergisi istisnası
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Müdürlüğünüzde işçi statüsünde çalıştırılan personele ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) verilecek aylık sigorta prim bildirgelerinin damga vergisinden muaf olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün 2/e fıkrasında, sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgelerinin maktu damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.Öte yandan, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 6552 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişik "Muafiyetler" başlıklı 36 ncı maddesinde ise "Kurum, faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yönünden ilgili kanunlarında yer almamış olsa dahi 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre alınan harçlardan, elektrik ve havagazı tüketim vergisi ve yangın sigortası vergisi hariç olmak üzere 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan vergi, harç, katılma payı ile tasdik ücretlerinden, düzenleyeceği kağıtlar nedeniyle damga vergisinden, sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla emlak vergisinden, satın alınan ve satılan taşınmazlar ile ilgili olarak tapu ve kadastro döner sermaye bedellerinden ve her türlü dava ve icra işlemlerinde teminat yatırma mükellefiyetinden muaftır." hükümlerine yer verilmiştir.Diğer taraftan, 16 seri no.lu Damga Vergisi Sirkülerinin "3- Sosyal Güvenlik Kurumuna verilecek aylık prim ve hizmet belgeleri ile bu kurumla düzenlenecek e-bildirge sözleşmelerine ilişkin damga vergisi uygulaması" başlıklı bölümünde, 488 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde tanımlanan resmi daireler ya da damga vergisinden muaf tutulmuş diğer kişi ve kuruluşlar tarafından 5502 sayılı Kanuna göre damga vergisi muafiyeti bulunan Sosyal Güvenlik Kurumuna 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri gereğince verilecek sigorta prim bildirgesi niteliğindeki aylık prim ve hizmet belgesi ile bu Kurumla düzenlenecek e-bildirge sözleşmesinin damga vergisine tabi tutulmaması gerektiği belirtilmiştir.Bu hükümlere göre, 5502 sayılı Kanuna göre damga vergisi muafiyeti bulunan İl Müdürlüğünüzce, işçi statüsünde çalıştırılan personele ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna vereceğiniz aylık sigorta prim bildirgelerinin damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst