Şoförlü Araç Kiralama Hizmet Alımında Tevkifat

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

ACELE
Sayı
:​
97726449-130[7350383243]-43828
13.04.2021​
Konu
:​
Şoförlü Araç Kiralama Hizmet Alımında Tevkifat

İlgi
:​
… tarihli ve … gelen evrak sayılı özelge başv
ru formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Kooperatifiniz ile …. Organize Sanayi Bölgesi arasında, İl Sağlık Müdürlüğünün emrine verilmek üzere, Sağlık Bakanlığına bağlı filyasyon çalışmalarında kullanılmak için Araç Kiralama (şoför dahil) Sözleşmesi yapıldığı, sözleşmenin konusunu teşkil eden işi Kooperatifiniz ile …. Turz. Nakl. İnş Taah Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanan sözleşmeye istinaden adı geçen Şirkete devrettiğinizi ve sözleşme konusu olan iş ile ilgili olarak Kooperatifinizin ve devrettiğiniz taşeronun keseceği faturada katma değer vergisi (KDV) oranının ne olduğu ile tevkifat yapılıp yapılmayacağı ve tevkifat oranının ne olacağı konusunda tereddüte düşüldüğü belirtilerek konu hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.3065 sayılı KDV Kanununun;-1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,- 9 uncu maddesinde ise, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verildiğihüküm altına alınmıştır.KDV Genel Uygulama Tebliğinin; "İşgücü Temin Hizmetleri" başlıklı (I/C-2.1.3.2.5.) bölümünün;- "Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı" başlıklı (2.1.3.2.5.1.) alt bölümünde,"Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara, faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanılan işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde (işgücü temin hizmeti alımlarında), alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır."- "Kapsam" başlıklı (2.1.3.2.5.2.) alt bölümünde ise,"Gerçek veya tüzel kişiler faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları işgücünü kendilerine hizmet akdi ile bağlı ücretli statüsünde hizmet erbabı çalıştırarak temin etmek yerine, alt işverenlerden veya bu alanda ya da başka alanlarda faaliyette bulunan diğer kişi, kurum, kuruluş veya organizasyonlardan temin etmektedirler.Bu tür hizmetler, esas itibariyle, temin edilen elemanların, hizmet alan işletmenin bilfiil sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılabilmesinin mümkün bulunduğu durumlarda tevkifat kapsamına girmektedir.Bu şekilde ortaya çıkan hizmetlerde aşağıdaki şartların varlığı halinde tevkifat uygulanır:-Temin edilen elemanların, hizmeti alana ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmaması gerekmektedir.-Temin edilen elemanların, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gerekmektedir. Elemanların işletmenin mal ve hizmet üretimi safhalarından herhangi birinde çalıştırılması halinde, sevk, idare ve kontrolün hizmeti alan işletmede olduğu kabul edilir.Dolayısıyla işgücü temin hizmetinin varlığının tespitinde; hizmetin ifasında kullanılan elemanların işgücü temin hizmetini veren firmanın bünyesinde bulunması ve ona hizmet akdiyle bağlı olması, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırması gibi karineler göz önünde bulundurularak, bu hususların varlığında, taraflar arasındaki sözleşme hükümleri veya sözleşmeye bağlı teknik şartnamedeki işler dikkate alınacaktır.İşgücü temin hizmeti veren mükellefin, söz konusu hizmeti bir başka mükelleften temin ettiği elemanları kullanarak sunması halinde, sadece kendisine verilen işgücü temin hizmetinde tevkifat uygulanır.
"açıklamalarına yer verilmiştir.60 Nolu KDV Sirkülerinin "İşgücü Temin Hizmetinde Tevkifat Uygulaması" başlıklı bölümünde;"Örnek 5: (M) firması, işyeri merkezinin başka bir binaya taşınması için (N) firması ile sözleşme yapmış, sözleşme kapsamında (N) firması taşıma işini 6 personel ile gerekli ekipmanı kullanarak yerine getirmiştir.Bu işlemde işgücü temin hizmeti değil, bir taşıma hizmeti söz konusu olduğundan tevkifat uygulanmayacaktır. Ancak (N) firması, taşıma işinde kullanacağı elemanları bir alt firma olan (P) firmasından temin etmişse, taşıma işinde kullanılacak ve (P) firmasına hizmet akdiyle bağlı elemanlar (N) firması tarafından sevk ve idare edileceğinden, söz konusu elemanların (P) firmasından teminine ait bedel üzerinden hesaplanan KDV, (N) firması tarafından 9/10 oranında tevkifata tabi tutulacaktır."Özelge talep formu ve ekinde yer alan Sözleşmelerin incelenmesinden, Kooperatifiniz ile …. Organize Sanayi Bölgesi arasında imzalanan Sözleşme ve Kooperatifiniz ile …. Turz. Nakl. İnş Taah Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanan Sözleşmede kiralanan araç ve personelin haftanın yedi günü 8.30/21.00 saatleri arasında filyasyon ve hasta transferi çalışmaları için İl Sağlık Müdürlüğünün vereceği görev ve talimatlara koşulsuz olarak uymakla yükümlü olduğu anlaşılmaktadır.Buna göre, ilgili Sözleşmeler uyarınca … Organize Sanayi Bölgesine sunulan araç kiralaması (şoför dahil) hizmetinde, hizmetin ifasında bulunan şoförlerin, İl Sağlık Müdürlüğünün sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırıldığı anlaşıldığından, Kooperatifiniz tarafından …. Turz. Nakl. İnş Taah Tic. Ltd. Şti. den alınan hizmete ilişkin işgücü temin hizmeti kapsamında tevkifat uygulanmasına gerek bulunmamaktadır.Öte yandan, Kooperatifiniz tarafından … Organize Sanayi Bölgesi ile imzalanan Sözleşmeye istinaden verilen hizmet bizzat Kooperatifinize ait araçlar ve şoförler tarafından verilmediğinden ve şoförler ile Kooperatifiniz arasında herhangi bir hizmet akdi olmaması nedeni ile iş gücü temin hizmeti olarak değerlendirilemeyecek olup, tevkifat uygulamasına gerek bulunmamaktadır.Diğer taraftan, mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanan KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak tespit edilmiştir.Buna göre, Kooperatifinizce Dilovası Organize Sanayi Bölgesine verilen hizmet ile … Turz. Nakl. İnş Taah Tic. Ltd. Şti. tarafından Kooperatifinize verilen hizmette genel hükümler çerçevesinde %18 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst