Sigorta İşlemlerinde Hakediş Ödemelerine İlişkin Düzenlenen Kağıtların Damga Vergisi

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü​

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, Belediyenize ait resmi araç ve iş makinelerinin zorunlu trafik ve kasko sigortası hizmet alım ihalelerinin Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınız tarafından yapıldığı belirtilerek, yüklenici … Sigorta Anonim Şirketine yapılacak hakediş ödemelerinden damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; 9 uncu maddesinde, Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu hükümlerine yer verilmiştir.Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IV.Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün 1/a fıkrasında, resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtların nispi damga vergisine tabi tutulacağı; Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "V- Kurumlarla ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün (21) numaralı fıkrasında, sigorta ve emeklilik şirketleri ile emeklilik yatırım fonlarının kuruluşları dahil her türlü işlemlerinde düzenlenen ve damga vergisi bu şirketler veya fonlar tarafından ödenmesi gereken kağıtların damga vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (p) bendinde "Sigorta şirketi"nin, Türkiye'de kurulmuş sigorta şirketi ile yurt dışında kurulmuş sigorta şirketinin Türkiye'deki teşkilâtını ifade edeceği hükmüne yer verilmiştir.Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, … Sigorta Anonim Şirketinin sigorta şirketi olduğu ve sigorta şirketlerinin Kanuna ekli (2) sayılı tablonun V/21 fıkrası kapsamında damga vergisi muafiyeti bulunduğu dikkate alındığında, Belediyeniz tarafından adı geçen şirkete yapılacak hakediş ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtlardan damga vergisi aranılmaması gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst