Sigara Kağıdı ile Sarılan İçime Hazır Tütünde ÖTV Yönünden Vergilendirme Hakkında

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı
:​
85620172-200.03.02-E.22667
13.08.2020​
Konu
:​
Sigara Kağıdı ile Sarılan İçime Hazır Tütünde ÖTV Yönünden Vergilendirme Hakkında

İlgi
:​
04.09.2019 tarih ve 105405 sayılı özelge talep formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, Başkanlığımıza bağlı ……………… Vergi Dairesi Müdürlüğünde işlenmiş tütün hariç tütün ürünlerinin toptan ticareti (pipo tütünü, sigara, puro vb.) faaliyetinden dolayı ………………. vergi kimlik numarası ile …………… vergisi mükellefi olduğunuz, işlenmiş sigara kağıdı ile sarılan ve içime hazırlanmış tütünün, özel tüketim vergisine (ÖTV) tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesinin talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 4760 sayılı ÖTV Kanununun;

- (1/1-c) maddesinde, bu Kanuna ekli (III) sayılı listedeki malların ithalatı veya imal edenler tarafından tesliminin bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi olduğu,

- (1/2) maddesinde, Kanuna ekli listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu,

- (4/1-a) maddesinde, (III) sayılı liste bakımından ÖTV'nin mükellefinin bu malları imal veya ithal edenler ile müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenlerin olduğu,

- (4/3) maddesinde, fiilî veya kaydî envanter sırasında bu Kanuna ekli listelerdeki malların belgesiz olarak bulundurulduğunun tespiti halinde, belgesiz mal bulunduran mükelleflere, bu malların alış belgelerinin ibrazı için tespit tarihinden itibaren 10 günlük bir süre verileceği, bu süre içinde alış belgelerinin ibraz edilememesi halinde, belgesi ibraz edilemeyen malın tespit tarihindeki emsal bedeli üzerinden hesaplanan ÖTV'nin alışını belgeleyemeyen mükellef adına re'sen tarh edileceği, tarh edilecek ÖTV'nin, asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanacak vergiden az olamayacağı ve bu tarhiyata vergi ziyaı cezası uygulanacağı,

- (11/2-b) maddesinde, (B) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi tutarlarının perakende satışa sunulan sigaraların ve makaronların birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara veya her bir makaron, diğer tütün mamullerinin birim ambalajı içindeki mamulün her bir gramı itibarıyla, maktu vergi tutarlarının ise 20 adet sigaradan, 50 adet makarondan veya 50 gram tütünden oluşan birim ambalaj itibarıyla (Birim ambalajların farklı adet veya gramdan oluşması halinde vergi tutarı, anılan adet veya grama göre oranlanarak hesaplanır.) uygulanacağı,

- (11/4) maddesinde, (III) sayılı listenin (B) cetvelindeki mallar için verginin matrahının, bunların nihai tüketicilere perakende satış fiyatı olduğu,

- (13/5) maddesinde, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin verdiği yetki uyarınca kullanılma zorunluluğu getirilen özel etiketi veya işareti olmayan ÖTV'ye tabi malların bulundurulduğunun tespit edilmesi halinde, bu malları bulunduranlar adına; her bir tespit için ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların 50 litreyi, (B) cetvelinde yer alan 2402.20 ve 2402.90.00.00.00 (yalnız tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar) G.T.İ.P. numaralı malların 5.000 adedi aşması hâlinde ise müteselsilen sorumlu olmak üzere, bu malları bulunduranlar ile ithal veya imal edenlerden herhangi biri adına; malların tespit tarihindeki emsal bedeli veya miktarı üzerinden Kanunun 11 inci maddesindeki esaslara göre ÖTV'nin resen tarh edileceği ve bu tarhiyata ayrıca vergi ziyaı cezası uygulanacağı

hükme bağlanmış olup, söz konusu hükümlerin uygulama usul ve esaslarına yönelik açıklamalara ise Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde yer verilmiştir.

Bu kapsamda, ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) Cetvelinin 2403.19.10.00.19 ve 2403.19.90.00.19 G.T.İ.P. numaralarında yer alan sarmalık kıyılmış tütün mamulünün, imal edenler tarafından teslimi, listede karşılarında gösterilen oran ve/veya tutarlarda ÖTV'ye tabidir.

Buna göre, söz konusu tütün mamulünün tarafınızca imal edilmesi (içime hazır hale getirilmesi) halinde üretimini yapmış olduğunuz söz konusu mallar için ÖTV mükellefiyeti tesis ettirmeniz ve teslimlerinizde ÖTV hesaplamanız gerekmektedir. Bu malların imalatçısı olmamanız halinde, bandrolsüz mal almamak/bulundurmamak zorunluluğu bakımından ÖTV Kanununun (13/5) maddesi kapsamında, malın bandrolü olsa dahi belgeli olarak alma zorunluluğu bakımından aynı Kanunun (4/3) maddesi kapsamında sorumluluğunuz bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst