SGK prim bildirgelerinde damga vergisi muafiyeti hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

KİLİS VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü


Sayı
:​
46224355-155.01.05.04-E.3993
03.09.2020​
Konu
:​
SGK prim bildirgelerinde damga vergisi muafiyeti hk.
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, Kurumunuzda çalışan personel için Sosyal Güvenlik Kurumuna verilecek olan sosyal güvenlik prim bildirgeleri nedeniyle Kurumunuzun damga vergisi muafiyeti bulunup bulunmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı hükmü yer almaktadır.Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün 2/e fıkrasında, sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgelerinin; 2/f fıkrasında ise, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannamelerin maktu damga vergisine tabi tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasında, "Adalet işlerinde bilirkişilik görevi yapmak, adli tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı programları ile görev alanına giren konularda diğer adli bilimler alanlarında sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bunlara ilişkin eğitim programları uygulamak üzere Adalet Bakanlığına bağlı Adli Tıp Kurumu kurulmuştur." hükmü yer almaktadır.

Damga vergisi uygulaması bakımından Kanunda tanımı yapılan resmi dairelere bağlı olmakla birlikte ayrı tüzel kişilik ve iktisadilik vasıflarından her ikisine birden haiz olan kuruluşlar resmi daire olarak kabul edilmemekte, buna karşılık bu iki özellikten herhangi birisine sahip olmayan kuruluşlar resmi daire olarak değerlendirilmektedir.

Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde, Adli Tıp Kurumunun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde sayılan genel bütçeli idareler arasında yer alan Adalet Bakanlığına bağlı olduğu, adı geçen bakanlıktan ayrı tüzel kişiliği bulunmadığı dikkate alındığında, Kurumunuzun 488 sayılı Kanunun 8 inci maddesi kapsamında resmi daire olarak değerlendirilmesi gerekmekte olup Sosyal Güvenlik Kurumuna vereceğiniz bildirgeler nedeniyle damga vergisi aranılmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst