Seslendirme çalışmalarının vergilendirilmesi

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı
:​
38418978-120[65-16/15]-64755
01.03.2017​
Konu
:​
Seslendirme çalışmalarının vergilendirilmesiİlgide kayıtlı özelge talep formunda, sahibi olduğunuz ve ikamet ettiğiniz evin bir odasını herhangi bir işverene tabi olmaksızın (hizmet akdi olmaksızın) mutad şekilde seslendirme işi için tahsis ettiğinizi, vergi mükellefi olan veya olmayan müşterilerin söz konusu iş için aracı internet sitesi üzerinden tarafınıza ulaşmakta olduğunu ve karşılıklı anlaşma sağlanması halinde işin tamamlanması sonrası hesabınıza yatırılmak üzere aracı siteye ödeme yaptığını, aracı site tarafından % lik komisyon alındıktan sonra geri kalan miktarın şahsınıza ait hesaba aktarıldığını belirterek söz konusu faaliyetiniz dolayısıyla serbest meslek kazanç istisnasından yararlanıp yararlanamayacağınız hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;65 inci maddesinde, " Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır...",66 ncı maddesinde, " Serbest meslek faaliyetini mutat meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmez..."18 inci maddesinde ise "Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır.Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir.Yukarıda yazılı kazançların arızî olarak elde edilmesi istisna hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmez.Serbest meslek kazançları istisnasının, bu Kanunun 94'üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur."hükümlerine yer verilmiştir.Aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, nakden veya hesaben yaptıkları ödemelerden, istihkak sahiplerinin gelir vergisine mahsuben tevkifat yapacak olanlar belirtilerek hangi ödemelerden tevkifat yapılacağı bentler halinde sayılmış olup, maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde ise;"2. Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç)a) 18 inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden, %17b) Diğerlerinden, %20"hükmü yer almaktadır.Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, seslendirme faaliyetiniz Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde yer alan faaliyetler arasında belirtilmediğinden, söz konusu faaliyetiniz dolayısıyla serbest meslek kazanç istisnasından yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır.Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 70
M 2017 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 66
M 2020 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 68
M 2020 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 82
M 2020 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 55
M 2020 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 48
M 2020 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 64
M 2020 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 52

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst