Serbest meslek erbabının aynı zamanda proje keşif ve metraj hesaplama ile hakediş hesaplama işleri ile uğraşması halinde vergisel açıdan yükümlülükleri

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
62030549-120[94-2018/1032]-E.103838
28.01.2020​
Konu
:​
Serbest meslek erbabının aynı zamanda proje keşif ve metraj hesaplama ile hakediş hesaplama işleri ile uğraşması halinde vergisel açıdan yükümlülükleri
İlgi
:​
12/09/2018 tarih ve 4793766 sayılı özelge talep formu.


İlgide kayıtlı özelge talep formu ve sistem kayıtlarımızın tetkikinden, 21/05/2018 tarihinde kendi adınıza "Yer yüzeyinin araştırılması ve harita yapımına yönelik mühendislik faaliyetleri(jeodezik, fotogrametrik ve hidrografik ölçüm yapma, topografya hizmetleri ile yol, kadastro, topoğrafik, vb. haritaların hazırlanması)'' faaliyeti ile serbest meslek kazancı yönünden mükellefiyet kaydı açtırdığınız, söz konusu faaliyetlerinize ek olarak verilen proje keşif ve metraj hesaplama ile hakediş hesaplama hizmetlerinden elde ettiğiniz kazancınızın hangi gelir unsuruna girdiği ve bu faaliyetlerinizden elde edilen kazançların da vergi tevkifatına tabi tutulup tutulmayacağı hususunda tereddüt ettiğiniz anlaşılmakta olup, konu hakkında Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesinde; "Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olamayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır..." hükmüne yer verilmiştir.Aynı Kanunun 94 üncü maddesinde, "Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar............2. Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç);a) 18 inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden %17,b) Diğerlerinden %20 …" hükmüne yer verilmiştir.Bu hükümlere göre, mühendislik faaliyetinize ek olarak verdiğiniz proje keşif ve metraj hesaplama ile hakediş hesaplama faaliyetinizin serbest meslek faaliyeti olarak değerlendirilmesi ve tarafınıza yapılan ödemeler üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (b) alt bendine göre %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2019 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 58
M 2019 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 49
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 57
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 60
M 2020 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 50
M 2020 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 50
M 2020 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 49
M 2021 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 75

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst