Serbest dolaşımda bulunan yakıt ve yağlar ile kumanyaların dış sefere çıkan gemilere tesliminde ihracat istisnasının beyanı

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı
:​
39044742-KDV.11-23374
24.01.2017​
Konu
:​
Serbest dolaşımda bulunan yakıt ve yağlar ile kumanyaların dış sefere çıkan gemilere tesliminde ihracat istisnasının beyanıİlgide (a)'da kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin yabancı bayraklı gemilere kumanya teslimi yaptığı, teslime ait gümrük beyannamesinin 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 2013/28 sayılı Genelgesine göre teslimin yapıldığı ayı takip eden ayın ilk yedi iş günü içinde tamamlayıcı beyan şeklinde verilmesinden kaynaklı olarak teslim tarihi ile beyannamenin kapanma tarihinin farklı olduğu belirtilerek, ihracat istisnasının hangi vergilendirme döneminde uygulanacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edilmesi üzerine, ilgi (b) de kayıtlı Başkanlığımız görüşü tarafınıza verilmiş olup, ilgi (c) de kayıtlı özelge talep formunuzun tetkikinden, konunun Başkanlığımız tarafından yeniden değerlendirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,11/1-a maddesinde ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV den istisna olduğu,12/1 maddesinin (a) bendinde, bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için, teslimin yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılması veya malların yetkili gümrük antreposu işleticisine tevdi edilmesi gerektiği, (b) bendinde, teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olması ya da yetkili gümrük antreposuna konulması gerektiği, teslim konusu malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket eden yurt içindeki firmalar veya bizzat alıcı tarafından işlenmesi veya herhangi bir şekilde değerlendirilmesinin durumu değiştirmeyeceği,hükümlerine yer verilmiştir.KDV Genel Uygulama Tebliğinin "II/A-1.1.Gümrük Beyannameli Mal İhracı" başlıklı bölümünün "1.1.1. İstisnanın Kapsamı ve Beyanı" ayrımında;"…Uluslararası taşımacılığa ilişkin olarak deniz ve hava taşıma araçlarına yapılan akaryakıt, kumanya, teknik ve diğer malzeme şeklindeki teslimler aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde vergiden istisnadır:a) Türkiye içinde taşıma hakkı bulunmayan yabancı bayraklı gemilere ve uçaklara yapılan akaryakıt, kumanya, teknik ve diğer malzeme şeklindeki teslimler ihracat teslimi kapsamında KDV'den istisnadır.b) Uluslararası taşımacılık yapan yerli gemi ve uçaklar ise "yurtiçinde bulunan bir firmanın yurtdışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubesi" niteliği taşıdığından bu araçlara yapılan söz konusu teslimler ihracat istisnası kapsamına girer.c) Yukarıda açıklanan ve istisna kapsamına giren teslimlere ilişkin işlem veya ödemelerin acenteler tarafından yapılması istisnanın uygulanmasına engel değildir.ç) Söz konusu teslimlerin ihracat istisnası kapsamında değerlendirilebilmesi için gümrük çıkış beyannamesi ile tevsik edilmesi gerektiği tabiidir.Mal ihracına ilişkin istisna, ihracatın gerçekleştiği tarih olan gümrük beyannamesinin "kapanma tarihi"ni içine alan vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesi ile beyan edilir. İhracat işlemleri iç gümrüklerde yapılan ihracat teslimlerinde, gümrük beyannamesinin sınır gümrüklerince kapatıldığı tarih, ihracatın gerçekleştiği tarih olarak kabul edilir.İhracat faturası malın yurtdışı edildiği dönemden önce düzenlenmiş olsa dahi, istisna ihracatın yapıldığı dönem KDV beyannamesi ile beyan edilir.…"
denilmektedir.Buna göre; yabancı bayraklı gemilere yapılan akaryakıt ve kumanya şeklindeki teslimler 3065 sayılı KDV Kanununun 12 nci maddesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürürlükteki ihracat mevzuatına uygun olarak ihraç edilmek kaydıyla 3065 sayılı KDV Kanununun 11/1-a maddesine göre KDV den istisna tutulacaktır.Diğer taraftan, yabancı bayraklı gemilere ve dış sefere çıkan gemilere yapılan ve 3065 sayılı KDV Kanununun 11/1-a maddesindeki ihracat istisnası kapsamındaki kumanya ve yakıt teslimlerinde fiili ihraç tarihi olarak gümrük beyannamesinin kapanma tarihinin esas alınması gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.
(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst