Serbest Bölgelerde Damga Vergisi

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
90792880-155.15[6166]-E.219119
20.08.2020​
Konu
:​
Serbest Bölgelerde Damga Vergisi


İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/b fıkrası kapsamında pazarlık usulü ile alımını yaptığınız 12 Kalem MEBS malzemesinden 8 kalem için teklif veren … Serbest Bölgesinde konuşlu … Savunma San. ve Tic. A.Ş. … Serbest Bölge Şubesi teklifinde, alımı yapılacak 5 kalem malzemenin şubenin bağlı olduğu merkeze ait üretici kodundan (…), 3 kalemi ise … üretici koduyla … isimli yabancı bir üreticinin malzemesinin verileceğinin belirtildiği, firmanın diğer evraklarından alım toplantısında Serbest Bölge alım-satım ruhsatı ile teklif verdiği, teklifinde söz konusu malzemelerin üretimiyle ilgili olarak herhangi bir katkı yaptığına dair belge sunmadığı, idari şartnameye göre malzemelerin teslim yerinin … Serbest Bölge çıkış kapısı olduğu belirtilerek, söz konusu malzemelerin serbest bölgede hiçbir işleme tabi tutulmadan … Serbest Bölge Çıkış Kapısında firma tarafından teslim edilmesi halinde, söz konusu işe ilişkin alınan ihale kararı ve sözleşmenin 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesi kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.488 sayılı Damga Vergisi Kanunun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, mukavelenamelerin nispi damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.Diğer taraftan, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin 5810 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değişik ikinci fıkrasının (c) bendinde, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar bu bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtların damga vergisi ve harçlardan müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, … Savunma San. ve Tic. A.Ş. Serbest Bölge Şubesinin yurt içinden veya yurt dışından temin ettiği malzemeleri Komutanlığınıza satması işleminin, firmanın serbest bölgedeki faaliyet konusu kapsamında olması halinde, alınan ihale kararı ve düzenlenen sözleşmeye 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında istisna uygulanması mümkün bulunmaktadır.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst