Serbest Bölgedeki şirket ile BEBKA arasında büzenlenen sözleşmenin damga vergisi.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü






Sayı :17192610-155[ÖZG-18-62]-E.12986 20.01.2020

Konu : Serbest Bölgedeki şirket ile BEBKA

arasında düzenlenen sözleşmenin damga vergisi.





İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile şirketiniz arasında havacılık sektöründe rekabet gücünün artırılması ve üretim süreçlerinin teknolojik yetkinliğinin geliştirilmesi amacıyla …/…/2018 tarihinde "… Destek Sözleşmesi" düzenlendiği belirtilerek yapılan sözleşmenin 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.



488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında da, belli parayı ihtiva eden mukavelename, taahhütname ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.



Diğer taraftan, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin 5810 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değişik ikinci fıkrasının (c) bendinde, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar bu bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtların damga vergisi ve harçtan müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.



Öte yandan 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanunun 26 ncı maddesinde ajansların; alacakların tahsili, taşınır ve taşınmaz mallarının alım, satım, kiralama ve devri, mal ve hizmet alımları, proje ve faaliyet desteği kapsamında yapılacak işlemler ve düzenlenecek kağıtlar ile ilgili olarak damga vergisi, harç ve fondan; yapılacak bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden muaf olduğu hükümlerine yer verilmiştir. Buna göre, 5449 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi uyarınca, bu maddede sayılan işlemleri nedeniyle düzenlenecek kağıtlar yönünden kalkınma ajanslarının damga vergisi muafiyeti bulunmaktadır.



Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Şirketinizin serbest bölgede faaliyette bulunduğunun ve sözleşmenin serbest bölgede gerçekleştirdiğiniz faaliyetler ile ilgili olarak düzenlenmiş olduğunun tevsiki şartıyla, Şirketiniz ile BEBKA arasında düzenlenen "… Destek Sözleşmesi"ne damga vergisi istisnası uygulanması mümkün bulunmakta olup; aksi takdirde sözleşmeye ait damga vergisinin, anılan Ajansın 5449 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi uyarınca muafiyetinin bulunması nedeniyle, Şirketinizce ödenmesi gerekecektir.



Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Benzer konular Forum Tarih
C Meslek Hukuku 0 95
C Meslek Hukuku 0 129
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 65
S Form ve Dilekçe Örnekleri 0 84
T SMMM Stajyer Genel Paylaşımlar 0 116
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 47
M 2021 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 108
M 2021 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 110

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst