Şehit yakınlarının araç alımında ÖTV istisnası

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü
Sayı
:​
76464994-135[ÖTV.2017.287] - 124501
12.08.2020​
Konu
:​
Şehit yakınlarının araç alımında ÖTV istisnasıİlgi
:​
25.07.2017 tarihli özelge talep formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden; babanız ………………………'ın 29/08/1957 tarihinde şehit olduğu, annenizle birlikte mirasçı olduğunuz ve annenize rahatsızlığından dolayı vasi olarak atandığınız belirtilerek, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde düzenlenen istisnadan yararlanıp yararlanamayacağınız ile yararlanmanızın mümkün olması halinde, annenize vasi olarak atanmanıza rağmen tarafınızca "Feragat Beyanı Belgesi"nin ibraz edilmesinin gerekip gerekmediği hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

6745 sayılı Kanunun 51 inci maddesiyle 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (8) numaralı bentte, bu Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan; 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan kişilerden hayatını kaybetmiş olanların eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa ana veya babasından birisi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabının vergiden müstesna olduğu hükme bağlanmış olup, söz konusu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:2) ile değişik Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II/C/6) bölümünde yer verilmiştir.

Anılan Genel Tebliğin (II/C/6.3.) bölümünde belirtildiği üzere, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde düzenlenen istisnadan, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan;

a) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 64 üncü maddesi, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrası, 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanlardan,

b) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 45 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen haller kapsamında vazife malulü sayılan; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dâhil askeri personeli ile Emniyet Teşkilatının Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personelinden

hayatını kaybetmiş olanların eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus yararlanabilmektedir.

Mezkur Genel Tebliğin (II/C.6.4.) bölümünde söz konusu istisnadan, hayatını kaybetmiş harp veya vazife malulünün reşit çocuğunun yararlanmak istemesi halinde, dul eş ve varsa diğer çocukların her birinden (reşit veya mümeyyiz olmayan çocuk/çocuklar adına veli veya vasiden) haklarından feragat ettiklerine dair beyan aranacağı belirtilmiştir.

Başvurunuz ekinde ibraz edilen belgelerden, babanız ……………..'ın, 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde sayılanlardan olduğu ve sizden başka çocuğu olmadığı anlaşıldığından, anneniz ve tarafınızdan birinin söz konusu istisnadan yararlanma hakkı bulunmaktadır. Öte yandan, annenizin vesâyetinin tarafınızda olması nedeniyle, söz konusu istisnadan yararlanmak için ibraz edilmesi gereken belgelerden olan, annenizin hakkından lehinize ferâgat ettiğine dair "Feragat Beyanı Belgesi"nin ibrazına gerek bulunmamaktadır.

Buna göre, sizinle beraber istisnadan yararlanma hakkı bulunan annenize rahatsızlığından ötürü ……………. Sulh Hukuk Mahkemesinin …………….. sayılı kararıyla vasi olarak atanmış olmanız dolayısıyla, söz konusu Kararın aslı veya noter onaylı örneği ile "Maluliyet Durum Belgesi" ve babanıza ait "Nüfus Kayıt Örneği Belgesi"nin ibraz edilmesi şartıyla, anılan Genel Tebliğde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi kapsamında istisnadan yararlanmanız mümkündür.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst