Şehir Hastanesi Döner Sermayesinin Damga Vergisi Muafiyeti

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
85373914-155[62.01.250]-E.46358
30.04.2020​
Konu
:​
Şehir Hastanesi Döner Sermayesinin Damga Vergisi Muafiyeti
İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, Hastaneniz Döner Sermaye İşletmesi tarafından diğer kurumlara fatura edilen malzeme ve hizmet faturaları ile tedavi giderleri, kurumunuzca düzenlenerek vergi dairesine verilen KDV, Muhtasar beyannameler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilecek olan aylık sigorta prim bildirgelerine ilişkin olarak döner sermaye işletmenizin damga vergisinden muaf olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün 1/a fıkrasında, resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kâğıtların nispi damga vergisine tabi tutulacağı; 2/b fıkrasında, vergi beyannamelerinin, 2/e fıkrasında ise sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgelerinin maktu damga vergisine tabi olduğu hükümlerine yer verilmiştir.16 No.lu Damga Vergisi Sirkülerinin 3 üncü bölümünde, 488 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde tanımlanan resmi daireler ya da damga vergisinden muaf tutulmuş diğer kişi ve kuruluşlar tarafından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri gereğince Sosyal Güvenlik Kurumuna verilecek sigorta prim bildirgesi niteliğindeki aylık prim ve hizmet belgesi ile e-bildirge sözleşmelerinin damga vergisine tabi tutulmaması gerektiği açıklanmıştır.Diğer taraftan, 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde, bu Kanunun amacının; ihale ile özel hukuk hükümlerine göre, kamu özel iş birliği modeli çerçevesinde; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarınca yapılmasına ihtiyaç duyulan tesislerin, ön proje, ön fizibilite raporu ve belirlenecek temel standartlar çerçevesinde, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde sözleşmede belirtilen sabit yatırım dönemi hariç otuz yılı geçmemek üzere bağımsız ve sürekli nitelikte üst hakkı tesis edilmek suretiyle yaptırılması, mevcut tesislerin yenilenmesinin sağlanması ve bu projeler için alınacak danışmanlık, araştırma geliştirme hizmetleri ile ileri teknoloji ya da yüksek mali kaynak gerektiren bazı hizmetlerin gördürülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek olduğu hükme bağlanmıştır.Damga vergisi uygulaması bakımından kanunda tanımı yapılan resmi dairelere bağlı olmakla birlikte ayrı tüzel kişilik ve iktisadilik vasıflarından her ikisine birden haiz olan kuruluşlar resmi daire olarak kabul edilmemekte, buna karşılık bu iki özellikten herhangi birisine sahip olmayan kuruluşlar resmi daire olarak değerlendirilmektedir.Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı ile yapılan yazışma sonucu alınan …/…/2019 tarihli ve … sayılı cevabi yazının incelenmesinden, şehir hastaneleri ve şehir hastaneleri döner sermaye işletmelerinin Bakanlıklarından ayrı tüzel kişiliğinin bulunmadığı anlaşılmıştır.Buna göre, genel bütçeli idare olan Sağlık Bakanlığı ve şehir hastanesinden ayrı tüzel kişiliğinin bulunmadığı anlaşılan Döner Sermaye İşletmenizin, Damga Vergisi Kanununun 8 inci maddesi kapsamında resmi daire olarak değerlendirilmesi gerekmekte olup, vergi dairesine vereceği vergi beyannamelerinden ve Sosyal Güvenlik Kurumuna vereceği sigorta prim bildirgelerinden damga vergisi aranılmaması gerekmektedir.Öte yandan, Damga Vergisi Kanununa göre resmi daire olan Döner Sermaye İşletmenizce, tıbbi mal ve hizmet alımları nedeniyle aynı Kanuna göre kişi konumunda bulunanlara yapılacak ödemeler nedeniyle düzenlenen kağıtların Kanuna ekli (l) sayılı tablonun IV/l-a fıkrasına göre nispi damga vergisine tabi tutulması gerektiği tabiidir.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 76
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 48
M 2019 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 57
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 60
M 2020 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 55
M 2020 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 63
M 2021 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 119
M 2022 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 233

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst